Smittesituasjonen i Dovre
Ein (1) person er fortsatt i isolasjon og ingen (0) er i karantene i Dovre pr. i dag.

Koronavaksinasjon i Dovre
I veke 37 vart det sett 82 vaksinedoser totalt. 36 personar fekk fyrste dose, 44 personar fekk andre dose og 2 personar fekk tredje dose. Totalt er det nå sett 3647 vaksinedoser i Dovre. 2123 har fått minst ei dose, og 1746 av dei har fått begge dosene.

Innbyggjarar som ynskjer tilbod om koronavaksine kan ringe Dovre legekontor på tlf. 61 24 22 00.

Drop-in-vaksinering for alle over 16 år:

Stad: Dovre helsestasjon, Helsehuset Dombås
Tid: Onsdag 22. september kl. 15.00-17.00 og fredag 24. september kl. 13.00-15.30.
Du treng ikkje ringe på førehand.

Informasjon om 3. vaksinedose til pasientar med alvorleg svekka immunforsvar
Pasientar som bruker immundempande medisinar som står på lista under, kan kontakte kommunen for å bestille time til 3. dose. Du må sjølv kunne dokumentere medisinbruken ved å ta med enten resepten eller sjølve medikamentpakka med påskrift som viser namnet ditt. Andre pasientar med alvorleg svekka immunforsvar og som er under behandling i spesialisthelsetenesta skal ha dokumentasjon frå behandlande spesialist.

For å bestille time til 3. dose, ta kontakt med Dovre helsestasjon (8:00-15:30):
Oddny Garmo tlf.: 917 91 621 / Ann Kristin Hagevold tlf.: 917 56 762.

Alle andre pasientar med alvorleg svekka immunforsvar må vente på brev frå spesialisthelsetenesta før du kan bestille time til 3. dose.

Pasientar som bruker følgande medikament, er aktuelle for 3. vaksinedose:
Abatacept (Orencia®)
Adalimumab (Humira®, Hyrimoz®)
Anakinra (Kineret®)
Azathioprin (Imurel®)
Baricitinib (Olumiant®)
Belimumab (Benlysta®)
Brodalumab (Kyntheum®)
Certolizumab pegol (Cimizia®)
Ciklosporin (Sandimmun®)
Cortison >100 mg daglig >1mnd
Cyclofosfamid (Sendoxan®)1
Dexametason >= 3 mg daglig >1mnd
Etanerecept (Enbrel®, Benepali®)
Filgotinib (Jyseleca®)
Fingolimod (Gilenya®)
Golilumab (Simponi®)
Guselkumab (Tremfya®)
Hydrocortison >= 80 mg daglig >1mnd
Iksekizumab (Talz®)
Infliximab (Remicade®, Remsima®, Zessly®, Inflectra®, Flexabi®)2
Leflunomid (Arava®)
Merkaptopurin (Puri-Nethol®)
Metotreksat (Metex®, Methotrexat, Ebetrex®)
Metylprednisolon >= 16 mg daglig >1mnd
Mykofenolat (Cellcept®)
Okrelizumab (Ocrevus®) 2,3
Omalizumab (Xolair®)
Ozanimod (Zeposia®)
Prednisolon >= 20 mg daglig >1 mnd
Risankizumab (Skyrizi®)
Rituksimab (MabThera®, Rixathon®)2,3
Secukinumab (Cosentyx®)
Sulfasalazin (Salazopyrin®)
Takrolimus (Prograf®)
Tocilizumab (RoActemra®)
Tofacitinib (Xeljanz®)
Upadacitinib (Rinvoq®)
Ustekinumab (Stelara®)
Vedolizumab (Entyvio®)

Smittesituasjonen i Dovre

Ein person i Dovre har testa positivt for covid-19 i dag. Det er derfor ein (1) person i isolasjon. Ingen er sett i karantene som følge av dette. Ein (1) person er i karantene frå før. Smittesporing er utført og smittevegen er truleg kjent.

Koronavaksinasjon i Dovre

I veke 36 vart det sett 140 vaksinedoser. 22 personar fekk fyrste dose og 118 personar fekk si andre dose. Totalt er det nå sett 3565 vaksinedoser i Dovre. 2087 har fått minst ei dose, og 1702 av dei har fått begge dosene.

Vaksinetilgangen er god og kommunen bestiller antal doser etter behov. Innbyggjarar som ynskjer tilbod om koronavaksine kan ringe Dovre legekontor på tlf. 61 24 22 00. (Telefonnummer 480 63 582 er ikkje lengre i bruk.)

Onsdag 15.09 er det drop-in-vaksinering for alle over 16 år som ynskjer fyrste vaksinedose.
Du treng ikkje ringe på førehand.
Stad: Dovre helsestasjon, Helsehuset Dombås
Tid: 14.00-16.00.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tida ein (1) person i smittekarantene og ingen (0) i isolasjon i Dovre. Alle elevar som følgde tilrådd testregime for barn og unge i forrige veke, er nå ferdige med dette.

Koronavaksinasjon i Dovre

I veke 35 vart det sett 131 vaksinedoser. 65 personar fekk fyrste dose og 66 personar fekk si andre dose. Totalt er det nå sett 3425 vaksinedoser i Dovre. 2065 har fått minst ei dose, og 1584 av dei har fått begge dosene.

Alle 16- og 17-åringar som er elevar ved vidaregåande skular i Dovre har fått tilbod om fyrste vaksinedose. 16- og 17-åringar med bustadsadresse i Dovre som går på skule i andre kommunar og ikkje får tilbod om vaksine der, kan ta kontakt.

Vaksineringa av 12-15-åringar i Dovre startar denne veka og all informasjon blir gjeve til elevar og føresette via Dovre ungdomsskole og Dovre barneskole.

Vaksinetilgangen er god og kommunen bestiller antal doser etter behov. Innbyggjarar som ynskjer tilbod om koronavaksine kan ringe Dovre legekontor på tlf. 61 24 22 00. (Telefonnummer 480 63 582 vil ikkje lengre vera i bruk.)

Onsdag 15.09 er det drop-in-vaksinering for alle over 16 år som ynskjer fyrste vaksinedose.
Du treng ikkje ringe på førehand.
Stad: Dovre helsestasjon, Helsehuset Dombås
Tid: 14.00-16.00.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tida ingen (0) personar i smittekarantene og ingen (0) i isolasjon i Dovre. Ein del elevar i vidaregåande skule blir følgt opp med testing, jamfør tilrådd testregime for barn og unge, i staden for smittekarantene.

Ein elev ved Nord-Gudbrandsdal vgs. avdeling Dombås, er bekrefta smitta. Denne eleven er heimehøyrande i anna kommune. Elevar ved vgs. på Dombås blir følgt opp med testing etter tilrådd testregime for barn og unge.

Koronavaksinasjon i Dovre

I veke 34 vart det sett 355 vaksinedoser. 26 personar fekk fyrste dose og 329 fekk si andre dose. Totalt er det nå sett 3294 vaksinedoser i Dovre.

2000 har fått minst ei dose, og 1518 av dei har fått begge dosene.

Vaksineleveransane held seg høge og kommunen kortar derfor ned intervallet mellom fyrste og andre dose. Dette medfører at kommunen vil ta kontakt med innbyggjarar som alt har fått time til revaksinasjon, for å framskunde denne. Vi ber innbyggjarar som har fått time for revaksinasjon om å vera tilgjengelege på telefon og elles avvente nærare beskjed.

16- og 17-åringar (årskull 2004 og 2005) får tilbod om vaksine ved sin skulestad. Informasjon om dette blir gjeve via kvar enkelt skule sine informasjonskanalar.

Det er sendt SMS til alle personar som er registrert busett i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Alle som ynskjer å bli sett i vaksinekø kan ringe telefon 480 63 582. Telefonlinene er opne kvardagar fra kl 09.00 til 14.00.

Vi minner også om at heile 2003-årgangen kan få vaksine, ikkje bare dei som har fylt 18 år.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden ingen personer i smittekarantene og ingen i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 33 ble det satt 130 vaksinedoser. 36 personer fikk første dose og 94 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 2939 vaksinedoser i Dovre. 1974 har fått minst en dose, og 1189 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 528 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 546 vaksinedoser.

Det er forespeilet at vaksineleveranser holder seg på et høyt nivå og kommunen korter ned intervallene mellom første og andre dose. Dette medfører at kommunen vil ta kontakt med innbyggere som allerede har fått time revaksinasjon for å framskynde denne. Vi ber innbyggere som har fått time for revaksinasjon være tilgjengelig på telefon og ellers avvente nærmere beskjed.

Regjeringen har besluttet at 16 og 17 -åringer (årskull 2004 og 2005) skal få tilbud om vaksine. Det vil komme nærmere informasjon om hvordan dette blir gjennomført og alle vil bli kontaktet av kommunen.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Alle som ønsker å bli satt i vaksinekø kan ringe telefon 480 63 582. Telefonlinjene er åpne hverdager fra kl 09.00 til 14.00.


Vi minner også på at hele 2003-årgangen kan få vaksine, ikke bare de som allerede har fylt 18 år.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden ingen personer i smittekarantene og ingen i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 32 ble det satt 258 vaksinedoser. 128 personer fikk første dose og 130 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 2809 Vaksinedoser i Dovre. 1844 har fått minst en dose, og 1095 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 114 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 528 vaksinedoser, noe som er en betydelig økning fra tidligere leveranser.

Det er forespeilet større vaksineleveranser framover og myndighetene anbefaler derfor at kommunene korter ned intervallene mellom første og andre dose. Dette medfører at kommunen vil ta kontakt med innbyggere som allerede har fått time revaksinasjon for å framskynde denne. Vi ber innbyggere som har fått time for revaksinasjon være tilgjengelig på telefon og ellers avvente nærmere beskjed.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Alle som ønsker å bli satt i vaksinekø kan ringe telefon 480 63 582Telefonlinjene er åpne hverdager fra kl 09.00 til 14.00.


Vi minner også på at hele 2003-årgangen kan få vaksine, ikke bare de som allerede har fylt 18 år.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 2 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 31 ble det satt 156 vaksinedoser. 130 personer fikk første dose og 26 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 2551 Vaksinedoser i Dovre. 1586 har fått minst en dose, og 965 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 90 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 114 vaksinedoser.

I løpet av denne uken vil alle som har meldt sin interesse for vaksine ha blitt oppringt med tilbud. Dette medfører at intervallet mellom dose 1 og dose 2 vil bli forkortet. Alle bør dermed være forberedt på å bli kontaktet med tilbud om ny time til revaksinering.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Alle som ønsker å bli satt i vaksinekø kan ringe telefon 480 63 582Telefonlinjene er åpne hverdager fra kl 09.00 til 14.00.


Vi minner også på at hele 2003-årgangen kan få vaksine, ikke bare de som allerede har fylt 18 år.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 0 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 30 ble det satt 210 vaksinedoser. 144 personer fikk første dose og 66 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 2395 Vaksinedoser i Dovre. 1456 har fått minst en dose, og 939 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 228 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 90 vaksinedoser.

I henhold til retningslinjer fra FHI vil vi prioritere å tilby første dose til flest mulig innbyggere før intervallet mellom dosene forkortes.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Dersom noen ønsker å sette seg i vaksinekø kan de ringe telefon 480 63 582Telefonlinjene er åpne hverdager fra kl 09.00 til 14.00.


Vi har fått tilbakemeldinger om at noen innbyggere ikke har mottatt SMS. Dersom du er bosatt i Dovre kan du ringe nummeret over å melde din interesse selv om du ikke har mottatt SMS.
Vi minner også på at hele 2003-årgangen kan få vaksine, ikke bare de som allerede har fylt 18 år.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 0 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 29 ble det satt 144 vaksinedoser. 108 personer fikk første dose og 36 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 2185 Vaksinedoser i Dovre. 1312 har fått minst en dose, og 873 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 318 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 228 vaksinedoser.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Dersom noen ønsker å sette seg i vaksinekø kan de ringe telefon 480 63 582. Telefonlinjene er åpne hverdager fra kl 09.00 til 14.00.

Vi har fått tilbakemeldinger om at noen innbyggere ikke har mottatt SMS. Dersom du er bosatt i Dovre kan du ringe nummeret over å melde din interesse selv om du ikke har mottatt SMS.
Vi minner også på at hele 2003-årgangen kan få vaksine, ikke bare de som allerede har fylt 18 år.

Smittesituasjonen i Dovre

Det er for tiden 0 person i smittekarantene og 0 i isolasjon i Dovre.

Koronavaksinasjon i Dovre

I uke 28 ble det satt 72 vaksinedoser. 14 personer fikk første dose og 58 fikk sin andre. Totalt er det nå satt 2041 Vaksinedoser i Dovre. 1204 har fått minst en dose, og 837 av disse har fått begge dosene.

Kommunen har fått bekreftet leveranse av 132 vaksinedoser denne uken.
Neste uke er det ventet at vi får 138 vaksinedoser.

Denne uken vaksineres innbyggere i gruppe 9. Det vil si personer født 1967-1976.

Det er sendt SMS til alle personer som er registrert bosatt i kommunen om å registrere seg i vaksinekø. Dersom noen ønsker å sette seg i vaksinekø kan de ringe telefon 480 63 582.