Krisestab

Håndtering av en krise krever hurtige beslutninger og vide fullmakter.

Fullmakt til å etablere kriseledelse i Lesja og Dovre er gitt følgende:

 • Ordfører
 • Rådmann
 • Brannsjef
 • Kommuneoverlege
 • Driftssjef

Befal i Lesja og Dovre brannvesen tillegges ansvaret som stabsleder så lenge kommunene er i «krisemodus». Stabsleder har øverste beslutningsmyndighet for håndtering av hendelsen på tvers av gjeldende delegasjonsreglement.

 

Stab- og støttefunksjoner:

Det etableres følgende stab- og støttefunksjoner:

 • Befal Lesja og Dovre brannvesen (stabsleder)
 • Nestleder / assistent
 • Loggansvarlig
 • Informasjonsleder
 • Sentralbord
 • Adgangskontroll
 • Liason til skadested (evt radiosamband)
 • Liason til evakuert- og pårørendesenter (evt radiosamband)

Ordfører tiltrer krisestaben ved behov og etter eget ønske.

Ansvarsdeling mot politi og Fylkesmann

Kommunen vil normalt ha ansvaret for kriseledelse for hendelser som strekker seg over lengre tid og hvor fare for menneskeliv er lav, eksempelvis flom, frost, skogbrann, bortfall av samfunnsviktig infrastruktur o.l.

Politiet har generelt ansvar for:

 • Ledelse av redningsaksjoner hvor det er fare for tap av menneskeliv, fare for skade på mennesker eller tap av store verdier
 • Saker der det er begått straffbare handlinger eller det er mistanke om dette
 • Informasjon
 • Rekvirering av nødvendige ressurser i akuttfasen

I fravær av politi har brannvesenet innsatsledelse på skadested.

Fylkesmannen har anledning til, ved større regionale kriser, å overføre ansvaret for krise­ledelsen fra politimestrene til egen krisestab.

På regionalt nivå er politimesteren ansvarlig for Lokal Redningssentral (LRS). Fylkesmannens beredskapsavdeling har et samordningsansvar på tvers av kommuner og andre offentlige instanser for å sikre best mulig ressursutnyttelse.