Ansvar

Kommunestyret har det øverste ansvar for kommunens beredskap og utformer overordnede mål og retningslinjer for beredskapsarbeidet i kommunen. Beredskapsarbeidet rapporteres til kommunestyret i 4. kvartal hvert år.

Formannskapet fører tilsyn på vegne av kommunestyret og ser til at politiske vedtak blir fulgt opp.

Felles formannskap er styre for ansvarsområde brann/beredskap og kriseberedskap.

Driftsutvalget/hovedutvalget/andre utvalg fører tilsyn med at sektorenes beredskapsansvar blir tilfredsstillende tatt vare på. De påser at nødvendige beredskapstiltak blir innarbeidet i de politiske vedtak innen de ulike sektorene.

Beredskapsrådet er felles for Lesja og Dovre og har en viktig funksjon i samordningen av den lokale beredskap mellom kommunale etater, statlige etater, frivillige organisasjoner osv.

Ordføreren i Dovre leder kommunenes felles beredskapsråd. Ordfører i henholdsvis Lesja og Dovre er ”ansikt utad” og har konkrete oppgaver knyttet til mediehåndtering / ekstern informasjon i krisesituasjoner i de respektive kommuner.

Rådmennene i Lesja og Dovre er øverste administrative leder og skal gjennom sin organisasjon følge opp de enkelte sektorer og se til at beredskapsplanverk utarbeides og oppdateres i henhold til interne rutiner.

Brannsjefen er ansvarlig for koordinering av beredskapsarbeidet og etablering og drift av felles krisestab i Lesja og Dovre kommune.

Vakthavende befal i Lesja og Dovre brannvesen leder krisestaben når den er etablert og har øverste beslutningsmyndighet for håndtering av hendelsen på tvers av gjeldende delegasjonsreglement.

Den enkelte virksomhetsleder er ansvarlig for å utarbeide planer og tiltak innenfor eget ansvarsområde, som en integrert del av linjeorganisasjonen.

«Plans are nothing; planning is everything»

Dwight D. Eisenhower