Kommunens rolle

Kommunen har et grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor egne geografiske områder.

Formålet med kommunal beredskapsplikt er å sørge for at kommunen står bedre rustet til å forebygge og håndtere uønskede hendelser som flom/oversvømmelser, industri- og bygningsbranner, olje- og kjemikalieforurensning, radioaktivt nedfall, ulykker ifb med elvesport, sabotasje eller hærverk, snøras/jordras, større skogbrann, større trafikkulykker, svikt i elektrisitetsforsyningen, svikt i tele- og datatjenester, svikt i vann- og avløpssystemer, terroraksjoner, togulykker mv.

Kommunen er ansvarlig for en betydelig tjenesteproduksjon mot egen befolkning, gjennom drift av barnehager, skoler, barneverntjeneste, vann og avløp, alders- og sykehjem, primærhelsetjeneste mv.

Evnen til å opprettholde tjenesteproduksjon under uønskede hendelser, kontinuitetsplanlegging, oversikt over kritiske samfunnsfunksjoner og kritisk infrastruktur, gjensidige avhengigheter osv. må integreres i kommunens arbeid med samfunnsikkerhet og beredskap.