Foreldre slepp å betale for barnehage og SFO så lenge tilbodet er stengd grunna koronautbrotet. Barnehagane får kompensert dette tapet fullt ut av staten.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/foreldre-slepp-a-betale-for-barnehage-og-sfo/id2693855/