Informasjon fra kommunal helsetjeneste

I den spesielle situasjonen vi er inne i no, med stengte skular og barnehagar, og avgrensa sosial omgang; er det ekstra viktig at foreldre og føresette følg ekstra godt med på kva ungane gjer på nett. Mange av elevane på skulane bruker internett kvar dag for å følge undervisning, og mange tyr til ulike appar og sosiale media for å halde kontakt seg imellom.

Ein veit at ikkje alle slike plattformar og personar som er inne på slike plattformar har berre seriøse og positive intensjonar. Det er derfor viktig å følge med på kva ungane foretek seg på nett. Samstundes er det viktig å hugse på at ein del barn og unge no truleg har mange spørsmål og bekymringar knytt til koronaviruset, og derfor er ekstra på «søken» etter informasjon og nokon å prate med. Vi har her satt opp nokre sikre kontaktpunkt vi kan anbefale foreldre/føresatte til å informere sine ungar om:

I Nord-Gudbrandsdalen er det etablert ein eigen koronatelefon for barn og unge, bemanna av PPT, skulehelsetenesta og psykolog. Dette tilbodet gjeld alle under 18 år, og telefonen er ope kvar dag. Koronatelefon barn og unge: 480 77 880, ope kvardagar 12.00-20.00, helg 12.00-17.00.

I Lesja kan barne- og ungdomskontakt Janne Sætrenes kontaktast på telefon 911 02 221 i arbeidstida, og helsesjukepleiarane Kjersti Åvangen Flittie og Ann Kristin Vorkinn er og tilgjengelege på telefon (hhv 970 18 386 og 951 83 877).

Helsesjukepleiar Oddny Garmo og Ann Kristin Hagevold ved helsestasjonen og skulehelsetenesta i Dovre er å treffe på telefon (hhv 917 91 621 og 917 56 762). For elevar på Dovre ungdomsskule er sosiallærar Elisabeth Riise tilgjengeleg kvar dag på telefon 470 55 723.

Barneverntjenesten i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktast døgnet rundt på telefon 908 54 475.

Røde Kors har ei gratis, anonym hjelpelinje, Kors på Halsen, der barn og unge under 18 år kan ringe inn eller bruke chat, uansett om det er korona, eksamen eller heilt andre ting som uroar eller plagar dei. Telefonnummer: 800 33 321, chat: www.korspaahalsen.rodekors.no.

Ein annan aktuell chat, for ungdom mellom 13 og 24 år, er www.ungprat.no.

PPT i Nord-Gudbrandsdalen vurderer å etablere ein chat-konto for barn og unge (Snapchat eller liknande); om og når dette vert oppretta, kjem krisestaben Lesja og Dovre attende med informasjon om dette.


Pga. fare for smittespredning, må nå kommunene redusere tjenestetilbudet til det helt nødvendige. Dette etter nye krav fra nasjonale helsemyndigheter. Konsultasjoner, behandlinger og hjemmebesøk innenfor ulike tjenesteområder er begrenset til det absolutt helt nødvendige.
Alle tjenestene er tilgjengelige på telefon, og innbyggere med behov for tjenester bes kontakte tjenestene direkte på telefon innenfor ordinær kontortid.
Pasienter/publikum skal ikke møte på noen tjenestetidene uten avtale!

Kommunehuset i Lesja er stengt for andre enn ansatte og de som har avtale på legekontoret og helsestasjonen. Helsehuset/sjukeheimen er stengt for andre enn ansatte og pasienter som bor der.

Kontaktinformasjon:
Se også kommunens nettsider under de respektive tjenestene https://www.lesja.kommune.no/tenester/helse-og-velferd/

Legekontoret:
Legekontoret tar nå kun nødvendig helsehjelp. Folk må ringe legekontoret – ikke møte opp uten at de har avtale. Lesja legekontor tel. 61244200

Ring koronatelefon ved spørsmål om korona tel. 952 15 070.

Helsestasjon:
Helsesykepleier/skolehelsetjeneste 951 83 877 /970 18 386
Jordmor: 958 82 150

Psykiatrisk sykepleier: 918 86 459

Kreftsykepleier: (fredager) 917 73 189

Fysioterapi:
Kommunefysioterapeuter skal håndtere helt nødvendig fysioterapi hvis behov på sjukeheimen og i omsorgsboliger. Meiningen praksis vil ha beredskap for all annen helt nødvendig kurativ fysioterapi for andre innbyggere.
Kommunal fysioterapi: 977 49 174 eller 468 13 934
Ergoterapeut: 941 36 587, hver onsdag og fredag partallsuker
Meiningen praksis AS på Lora: 90046396

Informasjon fra helse- og rehabiliteringstjenesten i Dovre kommune

Pga. fare for smittespredning, har nå kommunen redusert tjenestetilbudet til det helt nødvendige. Dette er etter nye krav fra nasjonale helsemyndigheter. Konsultasjoner, behandlinger og hjemmebesøk innenfor ulike tjenesteområder er begrenset til det absolutt helt nødvendige. Fagpersonell i tjenestene prioriterer oppfølging som er viktig for å unngå alvorlige konsekvenser for liv og helse. De enkelte tjeneste tar direkte kontakt med alle pasienter pr. telefon og orienterer om videre oppfølging.

Alle tjenestene er tilgjengelig på telefon, og innbyggere med behov for tjenester bes kontakte tjenestene direkte innenfor ordinær kontortid.

Kontaktinformasjon.
Se kommunens nettsider under https://www.dovre.kommune.no/tjenester/helse-velferd-og-omsorg/helse-og-rehabiliteringsavdelingen/

Vennlig hilsen

Hege Lorentzen
Helse- og rehabiliteringsleder

Vi har i dag mottatt en del spørsmål via eposten vår op_lesja@dsb-cim.no. Disse har vi samlet opp og diskutert sakene med kommunelegene her i dag.

Generelt til alle: Oppretthold gode hygieneråd som er gitt, unngå kontakt med andre og bruk sunn fornuft, så klarer vi sammen å ta brodden av denne smittsomme sykdommen. For noen av oss vil dette bety forskjellen på liv og død, og det er det som teller.

Noen av butikkene er bekymret for at deres ansatte er eksponert for smitte. Alle butikkene ser ut til å ha gode hygienerutiner, og det er butikkdriver som må sørge for at det ikke er for mange inne samtidig, og at gode hygienerutiner opprettholdes. Poenget er å unngå ansamlinger av folk og kø der smitten spres lett. Det kan være et godt råd å henge opp plakater med tydelige beskjeder. Ellers minner kommunelegen om at folk i karantene har lov til å handle i butikken om de ikke har andre til å handle for seg. Vi minner om at mange av butikkene lokalt har utkjøring av varer. De som er isolert med påvist korona-virus, skal selvsagt ikke handle på butikken.

Til håndverkere som reiser rundt i heimene til folk er første bud ikke å reise ut om du selv har symptomer på luftveissjukdom.  Ta gjerne en telefon til kunden og dobbeltsjekk at ingen i husstanden er sjuke eller i karantene. Er det noen som er sjuke med korona-viruset hos en kunde, reiser du selvsagt ikke dit. Er det noen i karantene som ikke har noen symptomer, må du være forsiktig og opprettholde alle hygieneråd som er gitt om du velger å utføre jobben. Grundig håndvask før og etter besøket er viktig å huske.

For begravelser er det pr i dag ikke lov med flere enn 50 i gravfølget. Det jobbes med løsninger for å kunne livestreame begravelsen på ulike måter, uten at det er landet en ferdig løsning i dag.

Vi arbeider kontinuerleg med å oppretthalde gode tenester til pasientane våre, samstundes som vi planlegg for anna type drift.

Vi tilpassar drifta frå dag til dag i takt med utvikling og konsekvens av pandemien. I dette arbeidet har vi godt samarbeid med den kommunale kriseleiinga.

Her på Fredheim har vi etablert vår eiga krisegruppe med dagleg møte til fastsett tid. Der går vi gjennom status, ny informasjon og spørsmål/attendemeldingar. Dette hjelp oss med å halde oversikt.

Besøksforbudet ved Fredheim omsorgssenter vart innført 09.03.20. Om det oppstår alvorlege situasjoner, finn vi løysingar for å hjelpe pårørande inn.

Dagane er rolegare for pasientane nå. Aktivitetar frå utanom huset er avlyst, grunna smittefaren. Vi oppretthaldar det vi kan av eigne aktivitetar. Det blir pynta litt ekstra for å gjera det triveleg rundt oss.

Mange av pasientane har eigen telefon. I denne tida er det sikkert koseleg om slekt og  venner slår på tråden.

Pårørande telefonen vår er 61242020. Den er døgnbemanna og gjennom denne kjem pårørande i kontakt med Pleie- og omsorgstenesta.

Vennlig helsing pleie- og omsorgsavdelingen i Dovre kommune

Dette er kriteriene for å få testing på koronasenteret for Lesja og Dovre:

  • Akutt innsettende luftveisinfeksjon med behov for innleggelse.
  • Innlagte pasienter i helseinstitusjon med akutt luftveisinfeksjon.
  • Ansatte i helseinstitusjon med pasientnært arbeid med akutt innsettende øvre luftveisinfeksjon.
  • Pasienter med akutt øvre luftveisinfeksjon som har vært i nærkontakt med Covid19.
  • Spesielt sårbare grupper med milde symptom.

Barneverntjenesten i Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk kan kontaktes døgnet rundt på 908 54 475.

Nord-Gudbrandsdal barnevernberedskap (barnevernvakten) er alltid bemannet med barnevernfaglig kompetanse og har til oppgave å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner. Hovedoppgaven er å sikre at barn og ungdom har det trygt.

Dette er spesielt viktig nå med tanke på at barnehager og skoler er stengt, og at møtevirksomhet generelt er betydelig redusert. Barn i sårbare situasjoner kan derfor bli gående over tid med mindre oppfølging fra det offentlige enn det de har til vanlig.