Nyheter

De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets 17. mai-feiring.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rammer-for-gjennomforingen-av-17.-mai-feiringen-2020/id2701545/

Under følger rammer og bestemmelser som gjelder nasjonaldagen:

 • Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres.
 • Korps og kor tillates. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens 1 meter er tilstrekkelig skulder til skulder innad i rekkene.
 • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand.
 • Offentlige fellesarrangementer: Skoler, idrettsanlegg og andre fellesarealer kan benyttes til arrangementer med maksimalt 50 deltakere og innenfor avstandskravet på minimum 1 meter, (50+1-anbefaling). Ansatte og annet personell som står for den praktiske gjennomføringen på offentlig sted, som kjøkkenpersonell, servitører, teknisk personell etc, regnes ikke som en del av arrangementet og er ikke en del av de omtalte 50 deltakerne.
 • Private samlinger: For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling)
 • Utendørs: Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.
 • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av Covid-19 forskriften overholdes.

Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:

 • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygienen.
 • Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
 • Syke må holde seg hjemme.

Regjeringen la fram den 07.05.2020 planen for videre håndtering av covid-19 og en tidsplan for nedbygging av de mest inngripende tiltakene.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-plan-og-justering-av-koronatiltak/id2701493/

Fra og med 11. mai gjøres følgende endringer:

 • Alle grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20. Smittevernreglene skal følges, noe som kan bety at ikke alle kan være på skolen samtidig.
 • Voksenopplæringen og opplæringsordningene i introduksjonsloven for flyktninger kan også åpne i uke 20.
 • Folkehøgskoler holdes stengt ut skoleåret, med unntak av kortkursene.
 • Kjøreskoler kan åpnes. De skal følge smittevernkravene som gjelder for andre virksomheter med en-til-en-kontakt.
 • Det tas sikte på at bingohaller og lignende kan åpne.
 • Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Kursaktivitet under studieforbund og Kompetansepluss skal fortsette med fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang. Lærestedene skal følge kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift.
 • Det publiseres en veileder for idretten, med vekt på barne- og ungdomsidretter som innebærer fysisk kontakt, slik som for eksempel fotball. Målet er at barn og unge i noe større grad kan drive med idretten sin på mer normal måte enn i dag, for eksempel spille kamp mot de andre på laget sitt. Dette skal skje på en smittevernfaglig trygg måte.

Fra og med 1. juni tas det sikte på å gjøre følgende endringer:

 • Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde regelen om avstand på minst én meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering.
 • Fornøyelsesparker kan åpne.
 • Det åpnes for organisert svømming, inkludert skolesvømming.
 • Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet utarbeider nye fritidsreiseråd senest 15. mai. Rådene skal gjelde fra 1. juni.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

 • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
 • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
 • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

I dag endres rådet om avstand fra to meter til minst en meter. Samtidig åpnes det for arrangement på offentlig sted for inntil 50 personer.

– Vi har nå sammen fått kontroll på viruset og derfor kan vi lette på noen av tiltakene. Nå endrer vi rådet om avstand fra to meter til minst 1 meter, men gjerne mer hvis det er mulig. Både Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet mener at en meter er tilstrekkelig for å redusere smitterisikoen vesentlig. Samtidig er det svært viktig at vi forsetter å følge de generelle smittevernrådene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Rådet om minst en meter avstand gjelder både innendørs og utendørs. Det gjelder også dem som tilhører risikogruppene. De må også holde minst en meter avstand til andre, men gjerne mer hvis det er mulig. Personer i risikogruppene bør fortsette å følge rådene for hvordan de kan beskytte seg ekstra, blant annet å være mest mulig hjemme og begrense antall personer man har nær kontakt med.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anbefalt-avstand-reduseres-fra-2-til-1-meter/id2700783/

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har kommet med veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med èn-til-èn kontakt, både i og utenfor offentlig helsetjeneste.

Veilederen gir råd om hvordan helsevirksomheter som for eksempel fysioterapeuter og psykologer på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering og spredning av det nye koronaviruset.

Veilederen og mer informasjon om denne finner du på Folkehelseinstituttet sin hjemmeside: https://www.fhi.no/publ/2020/covid-19-epidemien-veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevi/

Vedtak etter smittevernloven §4-1, første ledd bokstav b. frå 01.04.2020 om begrensingar for verksemder og private som tilbyr overnatting, blir ikkje vidareført. Dette er vedteke i felles formannskap i dag, 16.04.2020.

Kommunen innrettar seg etter nasjonale retningsliner og reglar for å gradvis opne opp att samfunnet med dei krava til smittevern som til ei kvar tid er gjeldande.

Smittesituasjonen i kommunen blir nøye overvåka, og ein må vera førebudd på at strengare tiltak mot smittespreiing kan bli innført på kort varsel, om nødvendig.

Gode kjelder for nasjonale retningsliner for smitteverntiltak er regjeringen.no og fhi.no. Alle verksemder som tilbyr overnatting er ansvarlege for å orientere seg i desse kjeldene og å følge retningslinene.

Råd om reingjering:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/?term=&h=1

Fakta om smitteverntiltak:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta-og-kunnskap-om-covid-19/fakta-smitteverntiltak/?term=&h=1

Oversikt over korleis regjeringa vil opne samfunnet gradvis og kontrollert:
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

For campingplassar
Campingplassar med sanitæranlegg kan halde ope som vanleg så lenge dei nasjonale retningslinene for smittevern blir overheldt. Sjå lenker over.

Ver snill å ikkje ring koronatelefonen med spørsmål om overnatting. Send e-post til op_lesja@dsb-cim.no.

Vi minner om at regjeringa fortsatt ber alle om å unngå unødige fritidsreiser.

Rett før påske vedtok regjeringa at alle barnehagar kan opnast att frå og med måndag 20.april. 1.-4. trinn skal tilbake på skulen måndag 27. april. Gjenopninga skal skje gradvis og kontrollert, med nødvendige smitteverntiltak på plass.

Pr. 14.04. har det ikkje kome retningsliner frå regjeringa på korleis dette skal løysast reint praktisk med tanke på smitteverntiltak. Vi ber alle foreldre og tilsette om å ha is i magen. Oppvekstsektorane arbeider alt med ei rekke tiltak som skal sikre trygge skular og barnehagar, og når den nasjonale vegleiaren er klar, skal vi sjølvsagt følge denne.

Alle skal vera trygge på at opninga blir gjort på ein forsvarleg og kontrollert måte, i tett samarbeid med smittevernlegane våre.

Ver snill å ikkje ring koronatelefonen om du har spørsmål om opninga av barnehage eller skule. Så fort vi har meir informasjon blir dette gjort tilgjengeleg på krisestab.no.

I samband med dei oppdaterte/endra tiltaka frå regjeringa er det no opna for at idrettsaktiviteter kan gjennomførast når Helsedirektoratets anbefalingar om avstand og grupper vert følgd.

Forbodet mot idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet både innandørs og utandørs kor personar fysisk møtast gjeld fortsatt, jf Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

Forbodet inneber at det som utgangspunkt ikkje er adgang til å organisere idrettsaktivitet som inneber at personar fysisk møtast og kor nærkontakt er uunngåelig, og/eller kor det vil vere vanskeleg å overhalde krav om forsvarleg avstand til einkvar tid under trening eller aktivitet. Dette må forståast ut frå eit smittevernperspektiv.

Alle typar idrettsaktivitet som no vert sett i gang, må gjerast på ein måte som sikrar at Helsedirektoratets tilrådingar om samling av personar og samling i grupper vert overhalde. Desse tilrådingane seier at det ikkje skal vere meir enn 5 personar samla i ei gruppe, og ein må halde ein fysisk avstand på minst 2 meter mellom personar. Vidare er det ei forutsetning for all aktivitet at generelle tilrådingar for å forebygge smitte kan overhaldast.

 • Aktivitetar må foregå i små grupper, maks 5 personar med 2 meters avstand
 • Ikkje bruk av felles utstyr/delt utstyr
 • Personar som er sjuke eller har symptom på sjukdom kan ikkje delta i aktivitetane
 • Ved aktivitet for barn/unge skal det vere ein vaksenperson tilstades som har ansvar for at aktiviteten vert utøvd i samsvar med anbefalingane frå Helsedirektoratet
 • Dei generelle smittevernreglane om god hand- og hostehygiene skal overhaldast
 • Toalettanlegg osv skal ikkje nyttast

Det er det aktuelle idrettslag, trenar etc som er ansvarleg for at regelverk og nasjonale føringer vert følgd.

Det vert gjort merksam på at treningssentre, svømmehallar og liknande tilbod fortsatt skal halde stengt, jf forskrifta § 14c.