Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4.1 om stenging av og begrensninger i virksomheter som samler flere mennesker.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter kommuneoverlegene i Lesja, Kristine Stuedal, og Dovre, Gurgen Nazaretian, med dette etter smittevernloven §4-1 femte ledd, jf. første ledd bokstav a og b, følgende hastevedtak:

Tilbud om overnatting:
I forbindelse med koronasituasjonen og stor fare for smittespredning har kommunelegen i Lesja og Dovre bestemt følgende:

Virksomheter og private som tilbyr overnatting pålegges begrensninger i aktivitet til følgende.

Personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan tilbys overnatting maksimalt en – 1 – natt under følgende forutsetning:
1. Mat serveres på rommet.
2. Utsjekk må skje senest klokken 12.00 påfølgende dag.
3. Utleid areal skal vaskes ned etter bruk. Dette inkluderer vegger, gulv, tak og interiør.
4. Hvert rom må ha mulighet for håndhygiene i form av håndvask og sprit.
5. Samme rom skal ikke benyttes påfølgende 3 netter.

Allerede etablert tilbud om overnatting til arbeidskraft benyttet i Lesja og Dovre kan videreføres.

Vedtakene gjelder fra 23. mars 2020 til 1. april 2020 med mulighet for forlengelse, eller endringer.

Det forventes at de berørte virksomheter og privatpersoner forstår alvorligheten av situasjonen og begrunnelsen for tiltakene.

Rettslig grunnlag
Smittevernloven §4-1 femte ledd gir kommunelegen hjemmel til å fatte hastevedtak når det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter §4-1.

Begrunnelse for vedtaket
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommer er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge, men i en av nabokommunene til Dovre er utbredelsen stor. Det er ikke lenger mulig å identifisere smittekjeden til alle som blir syke. I den nåværende situasjon er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av smitte.

Tiltakene som er satt i verk anses som nødvendig for å beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene.

Kommunelegen ønsker med vedtaket å begrense opphold i kommunen av personer som ikke er folkeregistrert i Lesja. Unntaket er allerede etablerte arbeidsforhold og kritiske samfunnsfunksjoner.

Smitteverntiltakene har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvending av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Tiltakene vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering.

Klage:
Klage fremmes Lesja/Dovre kommune. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.

Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven.

Varsel om vedtak er formidlet pr telefon den 21. mars 2020 til berørte parter, samt på www.krisestab.no.

Ansvaret for å ivareta krav gitt i Forskrift om kommunal beredskapsplikt for både Lesja og Dovre kommuner er tillagt Dovre kommune. Dette begrunner saksbehandling i Dovre kommune.

Kristine Stuedal og Gurgen Nazaretian

Kommunelegene i Lesja og Dovre