Kriseledelsen i Lesja og Dovre kommuner avvikles frå og med 1. juni 2020.

Treng du likevel å koma i kontakt med nokon kan du henvende deg her:

Lesja kommune
Sentralbord: 61 24 41 00
E-post: postmottak@lesja.kommune.no
www.lesja.kommune.no
Helserelaterte spørsmål vedrørende korona: Legekontoret tlf. 61 24 42 00

Dovre kommune
Sentralbord: 61 24 21 00
E-post: postmottak@dovre.kommune.no
www.dovre.kommune.no
Helserelaterte spørsmål vedrørende korona: Legekontoret tlf. 61 24 22 00

HUSK!

  • god hånd- og hostehygiene
  • hold ein meters avstand
  • hald deg heime om du ikkje er frisk

Godkjenning frå smittevernlege

Det er ikkje eit generelt krav at alle arrangement, private eller offentlege bedrifter, lag og foreiningar, tilbud av ulike slag osv. må be om godkjenning av plan for smitteverntiltak. Kvar enkelt aktør eller arrangør har sjølv ansvaret for at det du arrangerer, held ope eller vel å tilby følger nasjonale krav og anbefalingar til smittevern. Regjeringa og ulike bransjer har dei siste vekene lansert ei rekke rettleiarar. Du er sjølv ansvarleg for å orientere deg i retningslinene og anbefalingane. Dersom det er spesifisert eit konkret krav om godkjenning frå smittvernlege for ditt tilfelle, tar du kontakt som vist over.

Gode kjelder som dekker all nasjonal informasjon om korona:
www.fhi.no 
www.regjeringen.no
www.helsedirektoratet.no 

Rettleiarar:

Rettleiarar og råd frå norske myndigheiter:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/veiledere-om-koronasituasjonen/id2697760/ 

NHO Reiseliv har laga fire bransjespesifikke rettleiarar for handtering av smitteverntiltak:

  • Trygg overnatting
  • Trygg servering
  • Trygg camping
  • Trygge opplevelser

Last ned her: https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/koronavirus/dokument/bransjenormer-og-veiledere/

Mal for generell smitterettleiar:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/mal-bransjestandard/?term=&h=1

Helsedirektoratet sin eigen rettleiar til nasjonale beslutningar og anbefalingar:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Råd om reingjering:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rengjoring-og-desinfeksjon-ved-covid-19-til-sektorer-utenfor-helsetjenesten/?term=&h=1

Samleside med fakta råd og tiltak:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

Tidsplan for nedbygging av tiltak:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/tidsplan-for-nedbygging-av-tiltak/id2701527/

Plakat:
Hygieneplakat som illustrerer god hoste- og handhygiene
https://www.fhi.no/publ/2020/vaner-som-forebygger-smitte/

Arrangement:
Om private og offentleg arrangement:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-fornoyelsesparker-og-frivillige-organisasjoner
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/gruppestorrelse-og-avstand
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/anbefalt-avstand-reduseres-fra-2-til-1-meter/id2700783/