Forskriften trer ikraft fra og med 15.03.2020 kl 13:05.

Kan leses i sin helhet på denne lenken;
 https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294