Linker

imageHer ligger noen utvalgte linker til nettsider med relevant informasjon.

Kriseinfo formidler viktig informasjon fra våre myndigheter til befolkningen før, under og etter kriser. Her er informasjon og tips om vær, branner og ulykker, utslipp og forurensning, helse, smitte og sykdom, om å være i utlandet, terror, transport, IKT, strøm og telekommunikasjon.

Varsom samler de viktigste varslene om flom, jordskred, snøskred, mv.

Sikker hverdag kommer med gode råd om å forebygge uhell i hjemmet og hvordan en kan bli bedre rustet til å takle større kriser og hendelser.

Fylkesmannen i Oppland (FMOP) sin nettside vedrørende samfunnsikkerhet og beredskap.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin nettside med informasjon og flom, nedbør, skred, energi, klima, mv.

Statens strålevern med informasjon relatert til strålevern og atomsikkerhet.

Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) er en sentral institusjon for kunnskap om berggrunn, mineralressurser, løsmasser og grunnvann.

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) har oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. DSB er pådriver for å forebygge ulykker, kriser og andre hendelser, og sørger for at vi har en tilfredsstillende beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

Regelhjelp er en god side for å finne frem til relevant regelverk omhandlende helse-, miljø- og sikkerhet.