Ukategorisert

Vi har pr tirsdag 29. september mottatt svar på alle prøvene tatt i Lesja og Dovre lørdag og søndag. Totalt er det nå registrert 4 smittede i Dovre – de øvrige prøvene er negative.

Kommuneoverlegene opplyser at det er god oversikt over situasjonen. I dag gjennomføres det testing av totalt 16 personer.

Det er sikkert flere av dere som føler usikkerhet og som lurer på hva dere kan gjøre og ikke gjøre.

Covid-19 smitter gjennom kontakt mellom mennesker og gjennom dråper. Det betyr i all enkelhet at dersom vi har gode rutiner for håndhygiene, er nøye med å hoste i armhulen, holder oss hjemme dersom vi ikke er i form og holder avstand, så vil sannsynligheten for å pådra seg smitte og smitte andre reduseres.

Hva betyr dette i praksis?

 • Håndhygiene betyr å benytte fremsatt desinfeksjonsmiddel når vi går inn på butikken og når vi forlater butikken. Det betyr å bruke desinfiserende middel før vi overtar en treningssykkel som noen andre har benyttet før oss, eller være bevisst hva vi tar på og ikke tar på når vi er på kafe, trening, butikk, med videre. Håndhygiene betyr vask med såpe og vann når vi kommer hjem igjen etter en tur ute blant andre og oftere enn vi normalt er vant til. Ha gjerne en liten flaske desinfeksjonsmiddel lett tilgjengelig i bilen, eller jakkelommen.
 • Hostehygiene betyr å ta hensyn til andre og hoste i albuen og slik unngå at smitte spres i lokalene vi oppholder oss i, eller på ting som andre kan ta på.
 • Opplever vi forkjølelsessymptom, hoster, føler oss utilpass oppsøker vi ikke andre. Da holder vi oss hjemme.

Å holde avstand vil oppleves vanskelig over tid. Vi er sosiale og det er normalt å søke kontakt med andre for en prat, en aktivitet, en kaffekopp, eller lignende.

Likevel er det mange ting vi kan gjøre for å forebygge. Vi kan fint holde et par meter avstand til hverandre på sidelinjen av fotballbanen selv om det er surt og kaldt, vi kan velge et annet sete selv om vi treffer kjentfolk på bussen,  vi trenger kanskje ikke oppsøke butikken rett etter arbeid fredag ettermiddag, men heller planlegge innkjøp for en uke av gangen.

I all enkelhet handler det om å være våken på hva vi gjør og være kreative med å gjøre ting på en annen måte enn vi er vant til – alt for å redusere smitte.

Til sist vil vi minne om at pålagt karantene skal respekteres  – den er pålagt for en grunn og er en del av vår felles dugnad for å redusere smitte.

Karantene pålegges dersom du har hatt nærkontakt med smittet person mer enn 15 minutter.

Covid-19 er et maratonløp som vi må fullføre sammen.

Kommunelegene i Lesja og Dovre har mottatt svar på samtlige prøver unntatt 2 fra den omfattende testingen i går lørdag. Samtlige mottatte prøvesvar er negative.

Dette er gode nyheter, men det er viktig å poengtere at faren ikke er over ennå. I dag søndag er det testet 39 personer og det henstilles på det sterkeste til fortsatt følge de generelle smittevernrådene som er:

 • God håndhygiene
 • God hostehygiene
 • Holde avstand

Øvrige råd finner dere på www.fhi.no.

Informasjon om utbrudd av Covid-19 Dovre kommune

Kommunelegen i Dovre bekrefter at 3 av de ansatte ved Dombås Hotell er smittet av Covid-19. Hotellet er vasket ned, og de ansatte som kan være eksponert for smitte er satt i karantene. Hotellet er fortsatt åpent, men de bruker ansatte som ikke er utsatt for smitte og deler av hotellet som ikke var eksponert.

Smittesporingsteamet er på plass og jobber med kontaktsporing for å spore opp og stoppe eventuell videre smitte. Omfattende testing foregår ved Dombås helsehus 26.09.

Vedrørende stengning av Dovre barnehage

Dovre barnehage har fått beskjed om å stenge fram til 5. oktober. De ansatte og barna er satt i karantene. Dette gjøres ut fra føre var prinsippet inntil en har kontroll på situasjonen. Et barn i barnehagen testes.

Kommunelege Gurgen Nazaretian henstiller foreldre som eventuelt er bekymret for egne barn, eller har barn med nylig oppståtte luftveissymptomer, til å ta kontakt med koronatelefon på 952 15 070. Se hjemmesiden til Dovre kommune for oppdaterte åpningstider.  

Skolen fortsetter som før inntil ny informasjon kommer.

Stenging av Fredheim omsorgssenter

På grunn av den uavklarte situasjonen har kommunelegen besluttet å stenge Fredheim omsorgssenter for besøkende ut fra føre var prinsippet.

Kun besøk til syke pasienter kan etter avtale komme inn når gjeldende smittevernregler er fulgt. Dette for å ivareta pasienter som er i risikogruppen.

Døgnbemannet pårørende telefon 61 24 20 20.

Situasjonen generelt

Kommunelegen følger situasjonen tett i samarbeid med kriseledelsen og ber folk følge de generelle smitterådene fra Folkehelseinstituttet som er:

 • God håndhygiene
 • God hostehygiene
 • Holde avstand

Se for øvrig www.fhi.no

Informasjon til følgende virksomheter:

 • Serveringssteder, butikker og bensinstasjoner
 • Virksomheter og private som tilbyr overnatting

SERVERINGSSTEDER, BUTIKKER OG BENSINSTASJONER:

Tidligere hastevedtak fattet av kommunelegene, datert 16. mars 2020 opphørte 1. april 2020.

Dette gjaldt stenging av og begrensninger i virksomheter som samler flere mennesker, og omfattet serveringssteder, butikker og bensinstasjoner.

Lesja og Dovre kommuner følger fra 2.april 2020 dermed nasjonale retningslinjer.

For å stoppe spredning av Coronaviruset/Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, er det viktig at alle virksomhetene arbeider i hht lover og forskrifter om smittevern i tillegg til nasjonale anbefalinger.

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Lesja og Dovre kommuner har pr. i dag få innbyggere som er bekreftet smittet.  Gitt nåværende situasjon er det ekstremt viktig å forebygge og motvirke overføring av smitte – for å redusere antall som blir alvorlig syke og bidra til at helse- og omsorgstjenesten har kapasitet til behandling av de som trenger det.

Alle som driver virksomheter der flere mennesker samles har et særskilt rolle med hensyn til å forhindre smitte.

I henhold til Covid-19 forskriften § 15, kan serveringssteder hvor det serveres mat, holde åpent hvis virksomheten sørger for at besøkende og personell holder to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold og at rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal IKKE skje som buffet.

Helsedirektoratet anbefaler at det ikke bør være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Avstanden mellom personene i gruppen skal være to meter.

Kommunen har ansvar for tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern og uanmeldte tilsyn kan gjennomføres. Dersom en virksomhet driver slik at det medfører en overhengende fare for helseskade, kan kommunen stanse hele eller deler av virksomheten. (Folkehelseloven § 16)

Covid-19-forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Smittevernloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

VIRKSOMHETER OG PRIVATE SOM TILBYR OVERNATTING:

Kommunestyrene i Lesja og Dovre fattet 01.april 2020 følgende vedtak om begrensninger etter smittevernloven §4-1, første ledd bokstav b:

«Virksomheter og private som tilbyr overnatting pålegges begrensninger i aktivitet og kan kun tilby følgende:

Personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan tilbys overnatting maksimalt en – 1 – natt.

Tilbud om overnatting til arbeidskraft benyttet i Lesja/Dovre tillates.»

Vedtakene gjelder fra 2. april 2020 til 16. april 2020 med mulighet for forlengelse, eller endringer.

Det er en forutsetning at overnattingsstedet følger lov, forskrift og nasjonale anbefalinger og henviser spesielt til:

Covid-19 forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

«Hytteforskriften»: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294?q=hytte

Generelle spørsmål og svar om hytteforbudet: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/smittevern/hytteforbud/id2695830/

• Minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Antibac hvis vann og såpe ikke er tilgjengelig. Vask hender når du ankommer arbeidsplass. Vask hender når du kommer hjem.

• Hold hendene unna munn/ansikt.

• Bruk papirlommetørkle, kast etter bruk.

• Vi håndhilser og klemmer ikke, hils uten kroppskontakt. Hold avstand!

• Hvis du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme

• Hold deg hjemme ett døgn etter at du er symptomfri

• Testing avgjøres etter kriterier fra Folkehelseinstituttet www.fhi.no (oppdatert)

• Ring fastlege/legevakt bare hvis du får alvorlige symptomer

• Alle MÅ overholde karantenereglene!

• Ikke reis på hytta – hold deg hjemme

• Ikke hamstre – det er verken varemangel eller mangel på legemidler i Norge

• Ta med matpakke hjemmefra, spis alene eller i mindre grupper

• Bruk hjemmekontor, digitale møter etc. så mye som overhodet mulig (oppdatert)

• Unngå kollektivtransport som ikke er helt nødvendig

• Unngå utenlandsreiser og unødvendige flyreiser innenlands

• Forsamlinger med mer enn ti personer må unngås (ny)

• Avlys sosiale sammenkomster (russearrangement, bursdager, kaffebesøk, familietreff) (oppdatert)

• Alle i husstanden oppfordres til å holde seg hjemme (ny)

• Handle i nærbutikken, og slik at kun en person handler pr. husstand, færrest mulig ganger i uka. (ny)

• Unngå å gå i butikken om du har symptomer på luftveisinfeksjon (ny)

• Eldre og sårbare grupper anbefales å holde seg hjemme (ny)

• Be naboen om hjelp og hjelp naboen – men vær obs på smitte! (ny)

• Respekter stenging av og forbud mot ulike arrangement og tilbud

• Alle helseinstitusjoner skal innføre adgangskontroll og alminnelig besøksstans

• Alle landets barnehager, skoler og universiteter/høyskoler holdes midlertidig stengt. (oppdatert)

• Kommunene må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner, og barn med særlige omsorgsbehov. (oppdatert) Vurder om henvendelser til kommunen kan vente til etter krisen.

Butikker må (ny):

• Gi tydelig og god hygieneinformasjon til kunder ved inngangen

• Ha håndsprit- dispenser/antibac ved inngang

• Sikre god hygiene i butikken (håndtak på dører, handlevogner etc.)

• Sikre tilfredsstillende avstand mellom kunder (og personale) og sette maksimumstall på antall kunder i butikken

• Vi oppfordrer kjøpesentre til å innrette arealer og begrense antall kunder slik at kundene holder god avstand og flyt, og at det ikke oppstår klynger på innvendige eller utvendige arealer

• Alle serveringssteder oppfordres til å stenge, med unntak av take-away

Alle innbyggere i Innlandet oppfordres til å være gode forbilder! Følg med på rådene fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet!

For Dovre kommune gjelder pr dato følgende:

 • Kommuneoverlege og smittevernlege Gurgen Nazaretian har ansvar for iverksetting av forebyggende tiltak og oppfølging av smittede.
 • Ved generelle spørsmål om coronavirus henvises det til www.fhi.no. Ved spørsmål vedr. egen helse og tiltak, ta kontakt på telefon 61 24 22 00 mellom kl. 08.30 og 15.00
 • Ledere i private virksomheter kan – og ledere i kommunen skal – ta kontakt med smittevernlegen dersom de ønsker å vurdere restriksjoner på arbeidsplassen.
 • Personer i karantene har plikt til å overholde karantenen/isolasjon i avtalt tidsrom for å unngå smittespredning.

Smittevernlegen anmoder alle innbyggere om å

 • Unngå å reise til land / områder med større sykdomsutbrudd og stor smittefare.
 • Unngå kontakt med andre de vet kan være utsatt for smitte.
 • Ha god hoste- og håndhygiene (se plakat på www.fhi.no)

Smittevernlegen har besluttet å innføre følgende tiltak og restriksjoner fra dags dato og inntil ny beskjed blir gitt:

 • Stenge frivilligsentralen for besøk/aktivitetstilbud. Planlagte aktivitetstilbud på mandager, onsdager og torsdager blir dermed ikke gjennomført. (Dette gjelder foreløpig ut uke 12).
 • Svømmebasseng er åpnet inntil videre, men alle som har symptomer på luftveisinfeksjoner eller hatt kontakt med smittede skal ikke delta.
 • Foreldremøter anbefales utsatt.
 • Alle større arrangementer vil bli vurdert mht ev. avlysning.
 • Treningsrommet vil bli vurdert forløpende.
 • Organiserte inneaktiviteter (f.eks. fotball- og håndballtrening) med mange mennesker frarådes.
 • Serveringssteder kan opprettholde ordinær kafedrift og matservering, men unngå større arrangement med mye folk.

Gurgen Nazaretian er smittevernlege i Dovre og tar avgjørelser mht forebyggende tiltak i kommunen og oppfølging av innbyggere som kan være utsatt for smitte. 

Dersom du ikke finner svar på spørsmål på www.fhi.no, kan du ta kontakt på telefon 61 24 22 00 mellom kl. 8.30-15.00.

Ta uansett kontakt dersom du har influensalignende symptomer og har vært i utlandet i Coronautsatte områder, har vært i nær kontakt med en som har testet positivt for Corona eller har en sykdom eller bruker medisiner som påvirker immunforsvaret ditt.  

God håndhygiene forebygger smitte.