Regelverk, pålegg, restriksjoner korona

Unngå at ungdom samles i ballbingen ved barneskolen på Dombås

Det er viktig å unngå ansamlinger av folk alle steder. Det er satt i verk mange tiltak som nettopp handler om det. Kriseledelsen har fått melding om at det jevnlig samles 12-14 unge/ungdom i ballbingen ved Dombås barneskole. Det er meget uheldig og ikke ønskelig i denne situasjonen.

Vi oppfordrer foreldre til å få slutt på denne aktiviteten for å hindre smittespredning.

Helsedirektoratet har i dag sendt brev til Mattilsynet, med vurdering rundt isolasjonsbestemmelser for bønder som har husdyr.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sin vurdering er følgende: Bønder som er underlagt isolasjons eller karantene reglene kan stelle sine dyr i fjøset såfremt de overholder de øvrige bestemmelsen de er underlagt i denne situasjonen, altså for eksempel sosial distansering ved at man ikke jobber sammen med røkter el annet personell, holder 2 meters avstand til den som henter melk, vask av kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med ved henting av melk el levering av varer til gården etc slik at man sikrer at person smittet med Covid-19 ikke kan spre videre smitten til øvrige som må innom gårdsdriften.

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4.1 om stenging av og begrensninger i virksomheter som samler flere mennesker.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter kommuneoverlegene i Lesja, Kristine Stuedal, og Dovre, Gurgen Nazaretian, med dette etter smittevernloven §4-1 femte ledd, jf. første ledd bokstav a og b, følgende hastevedtak:

Tilbud om overnatting:
I forbindelse med koronasituasjonen og stor fare for smittespredning har kommunelegen i Lesja og Dovre bestemt følgende:

Virksomheter og private som tilbyr overnatting pålegges begrensninger i aktivitet til følgende.

Personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan tilbys overnatting maksimalt en – 1 – natt under følgende forutsetning:
1. Mat serveres på rommet.
2. Utsjekk må skje senest klokken 12.00 påfølgende dag.
3. Utleid areal skal vaskes ned etter bruk. Dette inkluderer vegger, gulv, tak og interiør.
4. Hvert rom må ha mulighet for håndhygiene i form av håndvask og sprit.
5. Samme rom skal ikke benyttes påfølgende 3 netter.

Allerede etablert tilbud om overnatting til arbeidskraft benyttet i Lesja og Dovre kan videreføres.

Vedtakene gjelder fra 23. mars 2020 til 1. april 2020 med mulighet for forlengelse, eller endringer.

Det forventes at de berørte virksomheter og privatpersoner forstår alvorligheten av situasjonen og begrunnelsen for tiltakene.

Rettslig grunnlag
Smittevernloven §4-1 femte ledd gir kommunelegen hjemmel til å fatte hastevedtak når det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter §4-1.

Begrunnelse for vedtaket
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommer er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge, men i en av nabokommunene til Dovre er utbredelsen stor. Det er ikke lenger mulig å identifisere smittekjeden til alle som blir syke. I den nåværende situasjon er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av smitte.

Tiltakene som er satt i verk anses som nødvendig for å beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene.

Kommunelegen ønsker med vedtaket å begrense opphold i kommunen av personer som ikke er folkeregistrert i Lesja. Unntaket er allerede etablerte arbeidsforhold og kritiske samfunnsfunksjoner.

Smitteverntiltakene har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvending av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Tiltakene vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering.

Klage:
Klage fremmes Lesja/Dovre kommune. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.

Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven.

Varsel om vedtak er formidlet pr telefon den 21. mars 2020 til berørte parter, samt på www.krisestab.no.

Ansvaret for å ivareta krav gitt i Forskrift om kommunal beredskapsplikt for både Lesja og Dovre kommuner er tillagt Dovre kommune. Dette begrunner saksbehandling i Dovre kommune.

Kristine Stuedal og Gurgen Nazaretian

Kommunelegene i Lesja og Dovre

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Disse gruppene bør prioriteres for testing: 

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. 

Les fullstendige presiseringer på folkehelseinstituttet sine sider:

https://www.fhi.no/nyheter/2020/presiserer-testkriteriene/

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294
Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget.
Forskriften omfatter:

*   Karantene etter nær kontakt med en som er bekreftet smittet
*   Isolering av personer som er bekreftet syk
*   Hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
*   Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet

Forbudet mot opphold på fritidseiendommer i annen kommunen enn hjemstedskommunen har pr. nå ikke trådt i kraft, men Statsminister Erna Solberg har oppfordret hyttefolk til ikke å oppholde seg på hytte i annen kommune enn der man er folkeregistrert. Dette på grunn av  at opphold på hyttene setter kommunenes kapasitet til å ivareta egne innbyggere på prøve.
Lesja og Dovre kommuner anmoder på det sterkeste om at alle hytteeiere å følger oppfordringen fra Statsministeren om å holde seg hjemme der de bor eller reise hjem fra hytta snaret mulig om de fremdeles oppholder seg der.

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ang virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og skole.

Hovedregelen er fremdeles at barnehager og skoler er stengt for å forhindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt og begrenses så mye som mulig.

Det presiseres

 • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
 • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det oppfordres til deling av barnepass mellom foreldre.
 • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
 • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Lesja og Dovre kommuner legger disse presiseringene til grunn for sine vurderinger.

Presiseringen kan leses i sin helhet ved å bruke linken under.

https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell_i_kritiske_samfunnsfunksjoner_19.03.2020.pdf

Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene 14 dager fra den dagen de kom hjem. Fra 17.03.20 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Personer i karantene som utvikler forkjølelsessymptomer som hoste, feber eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet. Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted.

Virksomhetsledelsen kan gjøre unntak fra karanteneplikten for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av funksjoner knyttet til liv og helse. Med funksjoner knyttet til liv og helse menes blant annet vakttjeneste innen helse- og omsorgstjenesten, sikkerhetsarbeid (politi-, brann- og redningsberedskap) og øverste ledelse av kritiske samfunnsfunksjoner. Unntaket gjelder ikke i fritiden, kun når de er på jobb eller reiser til og fra jobb med annet enn offentlig transport. De skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

Dette er vedtatt i forskrift i Statsråd 13.03.20 og presisert 15.03.20.

Det meldes også at alle som har forkjølelsessymptomer skal holde seg hjemme.

Kilde: Helsenorge.no

Helsedirektoratet har fattet vedtak etter smittevernloven – om stenging av følgende virksomheter i offentlig og privat regi utenfor spesialisthelsetjenesten, men mindre virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern:

a) Fysioterapeuter, herunder manuellterapeuter

b) Kiropraktorer

c) Optikere

d) Fotterapeuter

e) Logopeder

f) Psykologer

g) Virksomheter som utfører komplementær og alternativ medisin

h) Virksomheter som utfører alternativ behandling

i) Andre virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten som tilbyr tjenester som ikke anses som nødvendig helsehjelp der tjenesten involverer fysisk personkontakt med mindre enn to meters avstand og med varighet over 15 minutter, herunder aktivitører, tannpleiere mv.

Etter smittevernlovens paragraf 4-1, bokstav b:

Kommunelege Gurgen Nazaretian presiserer i dag 15.03.20 ut fra tidligere utsendt informasjon, at det holdes fast ved at matservering kan foregå via take-away. Sittearealer stenges. Ingen skal sitte i serveringslokalet å spise. Dette er for å unngå ansamling av mennesker og mulig spredning av smitte.

Når det gjelder bensinstasjoner, skal det sluses inn maksimalt tre (3) personer i lokalt samtidig. Serveringsstedene må sørge for at det ikke er kø i lokalene. Da er vitsen med tiltaket borte.

Det er smittevernlovens paragraf 4-1 bokstav b som sier at det kan vedtas at virksomheter som samler flere mennesker, deriblant spisesteder med sitteplasser skal stenges når det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom. Dette er likt for alle, og vil ramme hardt, men vi må innse at vi er i en veldig spesiell situasjon.

Dersom du har «take-away»-løsning kan du benytte deg av denne, inntil ny beskjed blir gitt.