Regelverk, pålegg, restriksjoner korona

Dette er tiltakene:

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Disse tiltakene er uendret

 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Avstandsbegrensning på én meter utendørs og to meter innendørs, unntatt for familiemedlemmer og de som lever i samme husstand. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt familie og husstandsmedlemmer.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

Kommunestyrene i Lesja og Dovre har i dag hatt møter og fattet vedtak som gjelder virksomheter som tilbyr overnatting i Lesja og  Dovre. 

Lokale vedtak gjort av kommunelegene om at spisesteder i Lesja og Dovre med sitteplasser skal stenges, og kun benytte take-away-løsning videreføres ikke. Nå gjelder nasjonale retningslinjer.

I denne e-posten får du den viktigste informasjonen. Det kommer utfyllende informasjon på www.krisestab.no i løpet av 02.04.2020. Følg med der.

Serveringssteder:

Fra 02.04.2020 gjelder Helsedirektoratet sitt regelverk etter Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet.

Vi viser til regelverk gjengitt i Helsedirektoratet sin veileder «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger», kapittel 9: Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter:

Stenging av enkelte virksomheter (servering, velvære, trening m.m.)

Følgende virksomheter skal holde stengt:

 1. serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
 2. virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende tilbud
 3. treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud.

Regjeringen har bestemt at tiltaket videreføres til og med 13. april 2020.

Krav til virksomheter hvor det serveres mat

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.

NB: Det kommer utfyllende informasjon på www.krisestab.no i løpet av 02.04.2020. Følg med der.

Begrunnelse i forskrift: FOR-2020-03-27-470 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) §§ 14 og 15 (lovdata.no): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Helsedirektoratet sin veileder: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined#stenging-av-enkelte-virksomheter

Overnatting:

Kommunestyrene i Lesja og Dovre fattet 01.04.2020 følgende vedtak om begrensninger etter smittevernloven §4-1, første ledd bokstav b:

«Virksomheter og private som tilbyr overnatting pålegges begrensninger i aktivitet og kan kun tilby følgende:

Personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan tilbys overnatting maksimalt en – 1 – natt.

Tilbud om overnatting til arbeidskraft benyttet i Lesja/Dovre tillates.»

Det er en forutsetning at overnattingsstedet følger lov, forskrift og nasjonale anbefalinger mht smitteverntiltak og henviser spesielt til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd.

Forøvrig viser vi til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294?q=hytte

Se også spørsmål og svar om hytteforbudet:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/smittevern/hytteforbud/id2695830/

Unngå at ungdom samles i ballbingen ved barneskolen på Dombås

Det er viktig å unngå ansamlinger av folk alle steder. Det er satt i verk mange tiltak som nettopp handler om det. Kriseledelsen har fått melding om at det jevnlig samles 12-14 unge/ungdom i ballbingen ved Dombås barneskole. Det er meget uheldig og ikke ønskelig i denne situasjonen.

Vi oppfordrer foreldre til å få slutt på denne aktiviteten for å hindre smittespredning.

Helsedirektoratet har i dag sendt brev til Mattilsynet, med vurdering rundt isolasjonsbestemmelser for bønder som har husdyr.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sin vurdering er følgende: Bønder som er underlagt isolasjons eller karantene reglene kan stelle sine dyr i fjøset såfremt de overholder de øvrige bestemmelsen de er underlagt i denne situasjonen, altså for eksempel sosial distansering ved at man ikke jobber sammen med røkter el annet personell, holder 2 meters avstand til den som henter melk, vask av kontaktpunkter som eksterne kan komme i kontakt med ved henting av melk el levering av varer til gården etc slik at man sikrer at person smittet med Covid-19 ikke kan spre videre smitten til øvrige som må innom gårdsdriften.

Vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4.1 om stenging av og begrensninger i virksomheter som samler flere mennesker.

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter kommuneoverlegene i Lesja, Kristine Stuedal, og Dovre, Gurgen Nazaretian, med dette etter smittevernloven §4-1 femte ledd, jf. første ledd bokstav a og b, følgende hastevedtak:

Tilbud om overnatting:
I forbindelse med koronasituasjonen og stor fare for smittespredning har kommunelegen i Lesja og Dovre bestemt følgende:

Virksomheter og private som tilbyr overnatting pålegges begrensninger i aktivitet til følgende.

Personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan tilbys overnatting maksimalt en – 1 – natt under følgende forutsetning:
1. Mat serveres på rommet.
2. Utsjekk må skje senest klokken 12.00 påfølgende dag.
3. Utleid areal skal vaskes ned etter bruk. Dette inkluderer vegger, gulv, tak og interiør.
4. Hvert rom må ha mulighet for håndhygiene i form av håndvask og sprit.
5. Samme rom skal ikke benyttes påfølgende 3 netter.

Allerede etablert tilbud om overnatting til arbeidskraft benyttet i Lesja og Dovre kan videreføres.

Vedtakene gjelder fra 23. mars 2020 til 1. april 2020 med mulighet for forlengelse, eller endringer.

Det forventes at de berørte virksomheter og privatpersoner forstår alvorligheten av situasjonen og begrunnelsen for tiltakene.

Rettslig grunnlag
Smittevernloven §4-1 femte ledd gir kommunelegen hjemmel til å fatte hastevedtak når det er nødvendig for å forebygge allmennfarlig smittsom sykdom eller motvirke at den blir overført i befolkningen. I hastesaker kan kommunelegen utøve den myndighet kommunestyret har etter §4-1.

Begrunnelse for vedtaket
Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker. Sykdommer er også erklært som en pandemi og en alvorlig hendelse av betydning for internasjonal folkehelse av verdens helseorganisasjon.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge, men i en av nabokommunene til Dovre er utbredelsen stor. Det er ikke lenger mulig å identifisere smittekjeden til alle som blir syke. I den nåværende situasjon er det nødvendig å forebygge og motvirke overføring av smitte.

Tiltakene som er satt i verk anses som nødvendig for å beskytte sårbare grupper og opprettholde nødvendig kapasitet i helsetjenestene.

Kommunelegen ønsker med vedtaket å begrense opphold i kommunen av personer som ikke er folkeregistrert i Lesja. Unntaket er allerede etablerte arbeidsforhold og kritiske samfunnsfunksjoner.

Smitteverntiltakene har en medisinskfaglig begrunnelse, er nødvending av hensyn til smittevernet og for å opprettholde tilstrekkelig smittevernkapasitet i helse- og omsorgstjenesten. Tiltakene vurderes derfor som forholdsmessig og tjenlig ut fra en helhetsvurdering.

Klage:
Klage fremmes Lesja/Dovre kommune. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Skjer underretningen ved offentlig kunngjøring, begynner klagefristen å løpe fra den dag vedtaket første gang ble kunngjort.

Fylkesmannen avgjør klage over kommunalt eller interkommunalt vedtak såfremt ikke noe annet er bestemt i loven.

Varsel om vedtak er formidlet pr telefon den 21. mars 2020 til berørte parter, samt på www.krisestab.no.

Ansvaret for å ivareta krav gitt i Forskrift om kommunal beredskapsplikt for både Lesja og Dovre kommuner er tillagt Dovre kommune. Dette begrunner saksbehandling i Dovre kommune.

Kristine Stuedal og Gurgen Nazaretian

Kommunelegene i Lesja og Dovre

For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, er det nødvendig å presisere at personer uten symptomer ikke skal testes.

Disse gruppene bør prioriteres for testing: 

De som har akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller kortpustethet og som samtidig:   

 • Har behov for innleggelse. 
 • Er pasient eller bor i en helseinstitusjon.  
 • Er ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid. Denne gruppa kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer som har vart over 2 døgn (mens de holder seg hjemme).
 • Er over 65 år og har underliggende, kronisk sykdom (som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk).  
 • Har vært i nærkontakt med en person som har bekreftet koronavirussykdom (covid-19). (Denne gruppen kan om nødvendig nedprioriteres ved mangel på kapasitet).

Hvem bør ikke prioriteres?

 • Personer uten symptomer skal IKKE testes for covid-19.
 • Personer som har lettere akutt luftveisinfeksjon, tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. Lettere akutt luftveisinfeksjon kan for eksempel være en forkjølelse eller vondt i halsen. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. 

Les fullstendige presiseringer på folkehelseinstituttet sine sider:

https://www.fhi.no/nyheter/2020/presiserer-testkriteriene/

I ekstraordinært statsråd 15. mars 2020 vedtok regjeringen en ny forskrift om karantene, isolasjon og hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendommer. https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-03-15-294
Med unntak av forbudet mot opphold på fritidseiendommer trer forskriften i kraft straks, og gjelder frem til 1. april, men kan bli forlenget.
Forskriften omfatter:

*   Karantene etter nær kontakt med en som er bekreftet smittet
*   Isolering av personer som er bekreftet syk
*   Hjemmel til forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen
*   Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet

Forbudet mot opphold på fritidseiendommer i annen kommunen enn hjemstedskommunen har pr. nå ikke trådt i kraft, men Statsminister Erna Solberg har oppfordret hyttefolk til ikke å oppholde seg på hytte i annen kommune enn der man er folkeregistrert. Dette på grunn av  at opphold på hyttene setter kommunenes kapasitet til å ivareta egne innbyggere på prøve.
Lesja og Dovre kommuner anmoder på det sterkeste om at alle hytteeiere å følger oppfordringen fra Statsministeren om å holde seg hjemme der de bor eller reise hjem fra hytta snaret mulig om de fremdeles oppholder seg der.

Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ang virksomheter med kritisk samfunnsfunksjon og nøkkelpersonell som kan få tilbud om plass i barnehage og skole.

Hovedregelen er fremdeles at barnehager og skoler er stengt for å forhindre spredning av smitte. Terskelen for å få tilbud om barnehage-/skoleplass skal av hensyn til smittevernet ligge høyt og begrenses så mye som mulig.

Det presiseres

 • det er nøkkelpersonell innenfor de samfunnskritiske funksjonene som er omfattet, og ikke funksjoner som generelt kan være viktige uten å være samfunnskritiske.
 • det bør legges til grunn en restriktiv linje hvor det oppfordres til deling av barnepass mellom foreldre.
 • bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes, men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes.
 • barna skal være under 12 år og barn som bor med to foresatte må ha begge foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner for at de skal få et tilbud.

Lesja og Dovre kommuner legger disse presiseringene til grunn for sine vurderinger.

Presiseringen kan leses i sin helhet ved å bruke linken under.

https://www.regjeringen.no/contentassets/d510013361654fcabcb7e025f439eb19/personell_i_kritiske_samfunnsfunksjoner_19.03.2020.pdf