Nyheter

I samband med dei oppdaterte/endra tiltaka frå regjeringa er det no opna for at idrettsaktiviteter kan gjennomførast når Helsedirektoratets anbefalingar om avstand og grupper vert følgd.

Forbodet mot idrettsarrangement og organisert idrettsaktivitet både innandørs og utandørs kor personar fysisk møtast gjeld fortsatt, jf Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften).

Forbodet inneber at det som utgangspunkt ikkje er adgang til å organisere idrettsaktivitet som inneber at personar fysisk møtast og kor nærkontakt er uunngåelig, og/eller kor det vil vere vanskeleg å overhalde krav om forsvarleg avstand til einkvar tid under trening eller aktivitet. Dette må forståast ut frå eit smittevernperspektiv.

Alle typar idrettsaktivitet som no vert sett i gang, må gjerast på ein måte som sikrar at Helsedirektoratets tilrådingar om samling av personar og samling i grupper vert overhalde. Desse tilrådingane seier at det ikkje skal vere meir enn 5 personar samla i ei gruppe, og ein må halde ein fysisk avstand på minst 2 meter mellom personar. Vidare er det ei forutsetning for all aktivitet at generelle tilrådingar for å forebygge smitte kan overhaldast.

 • Aktivitetar må foregå i små grupper, maks 5 personar med 2 meters avstand
 • Ikkje bruk av felles utstyr/delt utstyr
 • Personar som er sjuke eller har symptom på sjukdom kan ikkje delta i aktivitetane
 • Ved aktivitet for barn/unge skal det vere ein vaksenperson tilstades som har ansvar for at aktiviteten vert utøvd i samsvar med anbefalingane frå Helsedirektoratet
 • Dei generelle smittevernreglane om god hand- og hostehygiene skal overhaldast
 • Toalettanlegg osv skal ikkje nyttast

Det er det aktuelle idrettslag, trenar etc som er ansvarleg for at regelverk og nasjonale føringer vert følgd.

Det vert gjort merksam på at treningssentre, svømmehallar og liknande tilbod fortsatt skal halde stengt, jf forskrifta § 14c.

Dette er tiltakene:

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

Barnehager og skoler

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Hytter

20. april: Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves.

Virksomheter

20. april: Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, har ikke hatt mulighet til å drive sin virksomhet fullt ut. Nå vil de kunne drive mer som vanlig dersom forskriftsfestede krav om smitteverntiltak følges. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

27. april: Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere vil kunne holde åpent hvis de oppfyller krav om smitteverntiltak. Før gjenåpning skal det utvikles smittevernkrav i samarbeid mellom bransjen og Folkehelseinstituttet. Dersom bransjeavtale om smittevern kan overholdes, kan også slike virksomheter åpne tidligere enn 27. april.

Andre tiltak

 • Foresatte som krysser landegrenser for å ha samvær med mindreårige barn, skal ikke i karantene på ordinært vis. Dette iverksettes raskt.
 • Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.
 • Idrettsaktiviteter kan gjennomføres når Helsedirektoratets anbefalinger om avstand og grupper følges.
 • Kommunene pålegges å sørge for at de som skal i karantene eller isolering kan oppholde seg på hotell eller annet sted anvist av kommunen.
 • Sykehusene skal forberede for normal drift etter påske.
 • Helsedirektoratet skal sammen med fylkesmennene arbeide for at kommunene gjenoppretter normal aktivitet i helse- og omsorgstjenesten.
 • Kommunene får et forsterket krav om å ivareta utsatte barn.

Disse tiltakene er uendret

 • Hyppig håndvask og desinfisering.
 • Karantene eller hjemmeisolasjon ved sykdom, nærkontakt med syke, hjemkomst etter utenlandsreiser m.m.
 • Unngå håndhilsing og klemming.
 • De som bor sammen kan omgås som normalt.
 • Husk god hoste- og nysehygiene.
 • Skoler fra 5. – 10. trinn vil fortsatt være stengt, og elevene får hjemmeundervisning.
 • Videregående skoler og høyere utdanningsinstitusjoner vil fortsatt være stengt, med de unntakene som er meddelt 7. april.
 • Avstandsbegrensning på én meter utendørs og to meter innendørs, unntatt for familiemedlemmer og de som lever i samme husstand. I butikker og apotek hvor to meter kan være vanskelig å overholde, bør man ha en avstand på minst én meter.
 • Maksimalt fem personer kan være sammen utendørs, unntatt familie og husstandsmedlemmer.
 • Det oppfordres til å unngå å bruke kollektivtransport, og unngå unødvendige fritidsreiser.
 • Helsemyndighetene anbefaler hjemmekontor hvis det er mulig, og dette avklares med arbeidsgiveren.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og lignende er stengt.
 • Det er ikke tillatt med besøk på sykehjem og andre institusjoner for sårbare grupper.
 • De fleste serveringssteder vil være stengt, med unntak av de som serverer mat og kan overholde regelen om minst to meters avstand mellom gjestene og de som serverer, og ivaretar andre grunnleggende krav til smittevern.
 • En rekke offentlige tjenester holder stengt, som passkontorer, politiets publikumstjeneste, biblioteker etc.
 • Strengere grensekontroll – utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge vil bli bortvist fra grensen.
 • Utenriksdepartementet fraråder alle utenlandsreiser som ikke er strengt nødvendige.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/Vil-apne-samfunnet-gradvis-og-kontrollert/id2697060/

Krisestaben har hatt kontakt med faglagene i landbruket for å få tilbakemelding om koronasituasjonen i landbruket før påske. Tilbakemeldingene fra næringa er at det ikke ser ut til å være noen store problemer knyttet til avløsning i nåværende situasjon.

Krisestaben har vært i kontakt med NAV angående tilgangen på mulige avløsere framover. Krisestaben har også tilgang på frivillige som kan stille opp. Krisestaben oppfordrer alle til å være gode naboer og alle bør oppdatere beredskapsplanen sin slik at de kan motta hjelp.

Krisestaben ber alle aktørene i landbruket om å ta vare på hverandre. Vi ønsker dere alle en god påske.

Påskeuka står straks for døra, og kriseledelsen for Lesja og Dovre kommuner har samla litt nyttig informasjon for tida vi har framfor oss. Vi ønsker alle ei riktig god påske.

 • Korona-senteret Lesja og Dovre. Tlf: 95 21 50 70
  • Korona-senteret vil ha åpent som følger: mandag 6.4 og tirsdag 7.4 klokka 09.00-15.00. Onsdag 8.4.: klokka 09.00-12.00.
  • Fra og med Skjærtorsdag til og med 2.påskedag er det bemannet telefonvakt: klokken 13.00-15.00
  • Vi minner om at ingen kan møte opp på senteret for testing uten å ha avtalt dette med korona-senteret på telefon på forhånd.

Andre viktige telefonnummer:

Lesja legekontor: 612 44 200

Dovre legesenter: 612 42 200

Legevakt: 116 117

Øyeblikkelig hjelp:

BRANN: 110

POLITI: 112

AMBULANSE: 113

 • Opphold på hytte/fritidseigedom
  • Spørsmål og svar om hytteforbudet: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/smittevern/hytteforbud/id2695830/
  • Hytte-ettersyn : Dovre og Lesja kommuner ønsker å ha fornøyde og trygge hytteeiere og vil derfor sørge for noe tilsyn av hyttene i begge kommunene i påsken. Avvik som oppdages vil bli meldt til Politiet. Dette er ment som service overfor hytteeiere. Kommunene tar ikke ansvaret for sikkerheten på den enkelte hytte hele døgnet, alle dager. Kommunene kan ikke kontaktes for individuell oppfølging. Dette kan hytteeiere ordne via lokale tilbydere.

Hva er lov i påska?

Dagbladet har spurt fagdirektør Svein Lie i Helsedirektoratet en rekke spørsmål som man regner med at folk lurer på om årets påske. Se hva han svarer her: https://www.dinside.no/fritid/hva-er-lov-i-pasken/72319800

Vi minner om lokale kommunestyrevedtak om overnatting:

Barnehager i Lesja og Dovre:

Dovre kommune:

Barnehagene i Dovre følger normal ordning (jfr vedtektene) i påskeuka.
Om det skulle oppstå en kritisk situasjon der begge foreldre har samfunnskritisk funksjon, og må på jobb, kan det søkes om barnehageplass.
Søknaden sendes på e-post til oppvekstsjef:
anne-lene.engum@dovre.kommune.no

Lesja kommune:

Det blir ikke åpne barnehager og SFO i Lesja kommune. Situasjonen er vurdert opp mot sårbare barn og unge, og mot behov for foreldre i samfunnskritiske funksjoner. Ved akuttsituasjoner har Lesja samarbeidsavtaler med Dovre.

erik.slettahaug@lesja.kommune.no

Annet

Gode råd og tips for å forebygge smitte:

 • Ha god håndhygiene! Vask hendene ofte og grundig.
 • Ha god hostehygiene! Unngå å hoste eller nyse på andre. Host inn i et papirlommetørkle som du kaster. Håndvask etterpå! Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken. Hvis du mistenker at du er smittet, skal du holde de hjemme.
 • Hold avstand! Hold deg hjemme hvis du føler deg syk. Hold deg hjemme hvis du har fått beskjed om det ( i karantene eller isolasjon). Prøv å holde minst èn meters avstand til andre mennesker.

Beredskap i påskefjellet

Innlandet politidistrikt og Oppland Røde Kors oppfordrer fjellfolket til å benytte seg av turmuligheter i egen kommune i stedet for å dra på lange fjellturer i påsken.

Innlandet politidistrikt har et helikopter i beredskap plassert i Lom i påsken, i tilfelle det skjer hendelser i fjellet. Politidistriktet og Røde Kors oppfordrer likevel innbyggerne til å holde seg i egen hjemkommune, ta dagsturer og gjerne bruke oppkjørt løypenett.

 • Siden det er hytteforbud utenfor egen kommune og skianlegg er stengt, antar vi at flere vil benytte muligheten til å gå i fjellet. Beredskapen i fjellet i år er ikke som tidligere påsker, sier stabssjef Pål Erik Teigen i Innlandet politidistrikt

Ingen av Røde Kors» 28 vaktstasjoner eller hytter i tidligere Oppland fylke vil bli bemannet under årets påske. Fritidsreiser som ikke er helt nødvendig frarådes fra regjeringen.

 • Følg fjellvettreglene, og ikke sett deg selv eller andre i en situasjon der dere trenger hjelp, oppfordrer D-rådsleder Rune Magnar Bjørkheim i Røde Kors.

Både Røde Kors og politiet vil rykke ut hvis det er behov for hjelp, men det kan ta lenger tid enn tidligere påskeferier. Politiet og Røde Kors anbefaler å unngå lange skiturer og ekstreme aktiviteter som øker risikoen for å skade seg. Turer i høyfjellet krever erfaring, lokalkunnskap og godt utstyr. I tillegg fraråder vi deltakelse i for eksempel teltleire. Følg helsemyndighetenes råd om å unngå ansamlinger av mennesker både i by, tettsted og ute i naturen.

 • Hvis du likevel ønsker en god friluftsopplevelse i egen kommune, så ta i bruk allerede oppkjørt løypenett, da dette er trygt og sikkert. Husk hold god avstand og nyt turen, avslutter stabssjef Teigen i Innlandet politidistrikt.

www.varsom.no gir varsler om forhold i fjellet, sjekk alltid før du eventuelt drar på tur.

Informasjon til følgende virksomheter:

 • Serveringssteder, butikker og bensinstasjoner
 • Virksomheter og private som tilbyr overnatting

SERVERINGSSTEDER, BUTIKKER OG BENSINSTASJONER:

Tidligere hastevedtak fattet av kommunelegene, datert 16. mars 2020 opphørte 1. april 2020.

Dette gjaldt stenging av og begrensninger i virksomheter som samler flere mennesker, og omfattet serveringssteder, butikker og bensinstasjoner.

Lesja og Dovre kommuner følger fra 2.april 2020 dermed nasjonale retningslinjer.

For å stoppe spredning av Coronaviruset/Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, er det viktig at alle virksomhetene arbeider i hht lover og forskrifter om smittevern i tillegg til nasjonale anbefalinger.

Covid-19 er erklært som et alvorlig utbrudd av allmennfarlig smittsom sykdom som kan få alvorlige helsekonsekvenser for mange mennesker.

Covid-19 epidemien har i dag ulik utbredelse i Norge. Lesja og Dovre kommuner har pr. i dag få innbyggere som er bekreftet smittet.  Gitt nåværende situasjon er det ekstremt viktig å forebygge og motvirke overføring av smitte – for å redusere antall som blir alvorlig syke og bidra til at helse- og omsorgstjenesten har kapasitet til behandling av de som trenger det.

Alle som driver virksomheter der flere mennesker samles har et særskilt rolle med hensyn til å forhindre smitte.

I henhold til Covid-19 forskriften § 15, kan serveringssteder hvor det serveres mat, holde åpent hvis virksomheten sørger for at besøkende og personell holder to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold og at rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal IKKE skje som buffet.

Helsedirektoratet anbefaler at det ikke bør være mer enn 5 personer samlet i gruppe. Avstanden mellom personene i gruppen skal være to meter.

Kommunen har ansvar for tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern og uanmeldte tilsyn kan gjennomføres. Dersom en virksomhet driver slik at det medfører en overhengende fare for helseskade, kan kommunen stanse hele eller deler av virksomheten. (Folkehelseloven § 16)

Covid-19-forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Smittevernloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55

Folkehelseloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-29

VIRKSOMHETER OG PRIVATE SOM TILBYR OVERNATTING:

Kommunestyrene i Lesja og Dovre fattet 01.april 2020 følgende vedtak om begrensninger etter smittevernloven §4-1, første ledd bokstav b:

«Virksomheter og private som tilbyr overnatting pålegges begrensninger i aktivitet og kan kun tilby følgende:

Personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan tilbys overnatting maksimalt en – 1 – natt.

Tilbud om overnatting til arbeidskraft benyttet i Lesja/Dovre tillates.»

Vedtakene gjelder fra 2. april 2020 til 16. april 2020 med mulighet for forlengelse, eller endringer.

Det er en forutsetning at overnattingsstedet følger lov, forskrift og nasjonale anbefalinger og henviser spesielt til:

Covid-19 forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

«Hytteforskriften»: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294?q=hytte

Generelle spørsmål og svar om hytteforbudet: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/smittevern/hytteforbud/id2695830/

Kommunestyrene i Lesja og Dovre har i dag hatt møter og fattet vedtak som gjelder virksomheter som tilbyr overnatting i Lesja og  Dovre. 

Lokale vedtak gjort av kommunelegene om at spisesteder i Lesja og Dovre med sitteplasser skal stenges, og kun benytte take-away-løsning videreføres ikke. Nå gjelder nasjonale retningslinjer.

I denne e-posten får du den viktigste informasjonen. Det kommer utfyllende informasjon på www.krisestab.no i løpet av 02.04.2020. Følg med der.

Serveringssteder:

Fra 02.04.2020 gjelder Helsedirektoratet sitt regelverk etter Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet.

Vi viser til regelverk gjengitt i Helsedirektoratet sin veileder «Koronavirus – beslutninger og anbefalinger», kapittel 9: Næringsliv, idrett og kultur og andre virksomheter:

Stenging av enkelte virksomheter (servering, velvære, trening m.m.)

Følgende virksomheter skal holde stengt:

 1. serveringssteder hvor det ikke serveres mat. Serveringssteder omfatter kafe, bar, pub og utesteder som diskotek, nattklubb eller lignende.
 2. virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking (piercing) og liknende tilbud
 3. treningssentre, svømmehaller, badeland, fornøyelsesparker, bingohaller og liknende tilbud.

Regjeringen har bestemt at tiltaket videreføres til og med 13. april 2020.

Krav til virksomheter hvor det serveres mat

Serveringssteder hvor det serveres mat, kan holde åpent dersom grunnleggende krav til smittevern ivaretas. At grunnleggende krav til smittevern ivaretas, innebærer at virksomheten skal sørge for at besøkende og personell kan holde to meters avstand, at den har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at disse rutinene blir overholdt.

Servering av mat skal ikke skje som buffet.

NB: Det kommer utfyllende informasjon på www.krisestab.no i løpet av 02.04.2020. Følg med der.

Begrunnelse i forskrift: FOR-2020-03-27-470 Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (Covid-19-forskriften) §§ 14 og 15 (lovdata.no): https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Helsedirektoratet sin veileder: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur?malgruppe=undefined#stenging-av-enkelte-virksomheter

Overnatting:

Kommunestyrene i Lesja og Dovre fattet 01.04.2020 følgende vedtak om begrensninger etter smittevernloven §4-1, første ledd bokstav b:

«Virksomheter og private som tilbyr overnatting pålegges begrensninger i aktivitet og kan kun tilby følgende:

Personer på gjennomreise, som reiser enkeltvis eller som samlet familiegruppe, kan tilbys overnatting maksimalt en – 1 – natt.

Tilbud om overnatting til arbeidskraft benyttet i Lesja/Dovre tillates.»

Det er en forutsetning at overnattingsstedet følger lov, forskrift og nasjonale anbefalinger mht smitteverntiltak og henviser spesielt til Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbrudd.

Forøvrig viser vi til Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-15-294?q=hytte

Se også spørsmål og svar om hytteforbudet:

https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/folkehelse/innsikt/smittevern/hytteforbud/id2695830/

Som eit ledd i å nå ut til innbyggarar som ikkje har tilgang på informasjon lagt ut på nett, og som heller kanskje ikkje er inne i systema til heimebasert omsorg, har tilsette i forebyggande avdeling i brannvesenet gjennomført ei besøksrunde både i Lesja og Dovre.

Totalt er 65 husstander besøkt. I tillegg til ein prat, og muntleg informasjon, fekk alle utdelt ei informasjonsbrosjyre med kontaktinformasjon. Attendemeldingane frå dei som har fått besøk har vore veldig positive. Dei har sett pris på besøket og informasjonen.

Kommunelegene i Lesja og Dovre har kommet med følgende bestemmelse:

Ingen med bostedsadresse utenfor kommunene kan overnatte mer enn 1 natt i Lesja og Dovre hos private tilbydere av overnatting eller hos turistbedrifter.

Hytteforbudet gjelder fortsatt som vedtatt av regjeringa gjeldende til 13 april.

Det er ikke forbudt å besøke eller overnatte hos familie og venner i private hjem i Lesja og Dovre selv om du er folkeregistrert i en annen kommune, men kommunelegen oppfordrer folk til å holde seg hjemme.

Mange har spørsmål knytta til påska i år. Kommunelegene i Lesja og Dovre er på saken, og det blir lagt ut informasjon så fort eventuelle nye bestemmelser kommer.