I Dovre er det per dags dato 0 personer registrert smittet eller i karantene.

Koronavaksineringen går som planlagt og så langt har 36 stykk fått den første av to doser. Av disse er 3 helsepersonell. Det er lege sammen med kommuneledelse som avgjør hvilket helsepersonell som vaksineres først, basert på retningslinjer fra Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.

Alle innbyggere i Dovre som er over 85år er nå kontaktet og tilbudt vaksine. Disse vil bli kontaktet på nytt når vaksinen er kommet.

Denne uken er det kommet 2 hetteglass med vaksiner, og i uke 4 er det ventet 3+3. Det vil si at i uke 4 vil halvparten av vaksinene gå til å sette dose nr. 2 hos beboere på Fredheim omsorgssenter.

Høgst prioriterte grupper er:

 1. Bebuarar på Fredheim og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Personar som er 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Personar som er 75 år og eldre
 4. Personar som er 65 år og eldre, samt personar som har ein tilstand som gjer at dei kjem i same risikogruppe

Det er fastlege som avgjer om ein pasient skal prioriterast opp til gruppe 4. Dei 4 gruppene som er nevnt over, utgjer omlag 650 personar i Dovre.

Korleis får ein beskjed om å kome til vaksinasjon?

Kommuna får kort varsel på når vaksinene kjem og kor mange dosar som kjem. Det er truleg at det vil være slik dei næraste månadene. Dette vil dermed seie at alle som skal vaksinerast vil få kort varsel, kanskje berre med 1-2 dagars varsel.

Når kommuna får beskjed om levering av vaksine vil dei neste på prioriteringslista få telefon frå Dovre kommune med beskjed om tid og stad. Det kan bli ringt frå eit ukjent nummer, men ta likevel telefon om du ikkje kjenner nummeret.

Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har sagt at ein kan nytte inntil 20 % av vaksinane til utvalgte helsepersonellgrupper. Det er kommuna sjølv som avgjer kva personell dette gjeld ut i fra retningslinjer gjeve av Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.                 

Dovre kommune har ansvar for vaksinasjon av alle som er folkeregistrert i Dovre kommune og som oppheld seg i Dovre over tid. Dovre kommune utarbeider nå prioriteringslister ut i frå informasjon gjeve av fastlegane. Dei av innbyggjarane som er i risikogruppe og som har fastlege i anna kommune må ta kontakt med legekontor i heimkommuna. Det vil etterkvart være fleire vaksinar som blir godkjende i Norge. Den fyrste vaksina er allereie i bruk, og ein  treng to doser av denne. Etter fyrste dosa er sett, vil du få tilbod om ny dose etter minst 3 veker. Informasjon om påfyll får du når du kjem til fyrste vaksinering.

Det vi treng frå deg:

 1. Ha tålmod og du får ein telefon når det er din tur.
 2. Ta telefonen sjølv om det er ukjent nummer.
 3. Vær førebudd på at du kan få kort varsel.

Dovre kommune 08.01.2021 Vaksinekoorinator Oddny Garmo og Ann Kristin Hagevold

Det er bekreftet et nytt smittetilfelle i dag. Denne personen er nærkontakt av de to siste smittetilfellene og har vært isolert siden 30.12.2020. Smittesporingsteam har fulgt opp situasjonen og satt 1 person i isolasjon, og 1 person i karantene. Disse er ikke fastboende i Dovre kommune. Basert på informasjonen hentet i smittesporingen, vurderes situasjonen til å ha svært lavt spredningspotensiale.

Det er bekreftet to smittetilfeller i Dovre i dag. Disse er fulgt opp av smittesporingsteam og nærkontakter er satt i karantene og testet. Basert på informasjon som er avdekket i smittesporingen, vurderes hendelsen som avgrenset og med lite spredningspotensiale. Kommunen følger opp de involverte til situasjonen er endelig avklart.

Dovre legekontor holder stengt 24. og 25.desember, samt 31.des og 1.jan. Åpningstider i romjula er kl.10.00-14.00.

I høytiden vil det gjennomføres koronatesting og smittesporing ved behov.

Ved behov for legehjelp eller koronatest utenom åpningstider kan du kontakte legevakten på 116117.

For øyeblikkelig hjelp skal du ringe 113.

Kommuneoverlegen vil få beskjed dersom innbyggere blir definert som nærkontakter eller får påvist smitte. Ved mistanke om smitteutbrudd vil personell kalles inn for å følge opp testing og smittesporing.

Generelt gjelder rådet om å begrense antall nærkontakter og til å holde seg hjemme dersom man er syk. De som mistenker at de kan være smittet skal forholde seg til nasjonale retningslinjer for karantene og isolasjon.

Dovre kommune har en plan for koronavaksinasjon og gjør forberedelser til vaksinering av sine innbyggere. Planen er utarbeidet i henhold til Nasjonal plan for vaksinasjon mot covid-19 fra Folkehelseinstituttet (FHI). Tidspunkt for første vaksineleveranse er forespeilet til tidlig januar, men antall vaksiner er fortsatt ikke helt avklart.

Hvem som får vaksinen først avgjøres ut fra prioriteringskriterier som angitt fra Folkehelseinstituttet. Dette innebærer at de første vaksinene som ankommer vil gå til beboere på Fredheim omsorgssenter, og deretter tilbys innbyggere med høyest risiko for alvorlig sykdomsforløp. Mange av disse mottar også tjenester fra kommunehelsetjenesten. Videre forbereder kommunen en fortløpende utvidelse av tilbudet til å omfatte en større del av befolkningen ettersom nye vaksineleveranser ankommer.

Vaksinen fra BioNTec/Pfizer ligger an til å bli den første som kommer til Norge. Denne må oppbevares under meget lave temperaturer og har kort holdbarhet fra den ankommer kommunen. For å unngå at vaksinedoser går tapt vil derfor de som skal få tilbud om denne vaksinen bli kontaktet direkte av kommunen for å få bekreftet eksakt tidspunkt for vaksinasjon.

Vi oppfordrer kommunens innbyggere å avvente fram til ny informasjon kommer og ikke ringe legekontoret for spørsmål.

Alle som skal få tilbud om vaksine vil motta informasjon om dette.

helsenorge.no finner man oppdatert informasjon vedrørende vaksinasjon mot covid-19. Klikk HER for å komme til siden.

Vi har pr tirsdag 29. september mottatt svar på alle prøvene tatt i Lesja og Dovre lørdag og søndag. Totalt er det nå registrert 4 smittede i Dovre – de øvrige prøvene er negative.

Kommuneoverlegene opplyser at det er god oversikt over situasjonen. I dag gjennomføres det testing av totalt 16 personer.

Det er sikkert flere av dere som føler usikkerhet og som lurer på hva dere kan gjøre og ikke gjøre.

Covid-19 smitter gjennom kontakt mellom mennesker og gjennom dråper. Det betyr i all enkelhet at dersom vi har gode rutiner for håndhygiene, er nøye med å hoste i armhulen, holder oss hjemme dersom vi ikke er i form og holder avstand, så vil sannsynligheten for å pådra seg smitte og smitte andre reduseres.

Hva betyr dette i praksis?

 • Håndhygiene betyr å benytte fremsatt desinfeksjonsmiddel når vi går inn på butikken og når vi forlater butikken. Det betyr å bruke desinfiserende middel før vi overtar en treningssykkel som noen andre har benyttet før oss, eller være bevisst hva vi tar på og ikke tar på når vi er på kafe, trening, butikk, med videre. Håndhygiene betyr vask med såpe og vann når vi kommer hjem igjen etter en tur ute blant andre og oftere enn vi normalt er vant til. Ha gjerne en liten flaske desinfeksjonsmiddel lett tilgjengelig i bilen, eller jakkelommen.
 • Hostehygiene betyr å ta hensyn til andre og hoste i albuen og slik unngå at smitte spres i lokalene vi oppholder oss i, eller på ting som andre kan ta på.
 • Opplever vi forkjølelsessymptom, hoster, føler oss utilpass oppsøker vi ikke andre. Da holder vi oss hjemme.

Å holde avstand vil oppleves vanskelig over tid. Vi er sosiale og det er normalt å søke kontakt med andre for en prat, en aktivitet, en kaffekopp, eller lignende.

Likevel er det mange ting vi kan gjøre for å forebygge. Vi kan fint holde et par meter avstand til hverandre på sidelinjen av fotballbanen selv om det er surt og kaldt, vi kan velge et annet sete selv om vi treffer kjentfolk på bussen,  vi trenger kanskje ikke oppsøke butikken rett etter arbeid fredag ettermiddag, men heller planlegge innkjøp for en uke av gangen.

I all enkelhet handler det om å være våken på hva vi gjør og være kreative med å gjøre ting på en annen måte enn vi er vant til – alt for å redusere smitte.

Til sist vil vi minne om at pålagt karantene skal respekteres  – den er pålagt for en grunn og er en del av vår felles dugnad for å redusere smitte.

Karantene pålegges dersom du har hatt nærkontakt med smittet person mer enn 15 minutter.

Covid-19 er et maratonløp som vi må fullføre sammen.

Kommunelegene i Lesja og Dovre har mottatt svar på samtlige prøver unntatt 2 fra den omfattende testingen i går lørdag. Samtlige mottatte prøvesvar er negative.

Dette er gode nyheter, men det er viktig å poengtere at faren ikke er over ennå. I dag søndag er det testet 39 personer og det henstilles på det sterkeste til fortsatt følge de generelle smittevernrådene som er:

 • God håndhygiene
 • God hostehygiene
 • Holde avstand

Øvrige råd finner dere på www.fhi.no.

Informasjon om utbrudd av Covid-19 Dovre kommune

Kommunelegen i Dovre bekrefter at 3 av de ansatte ved Dombås Hotell er smittet av Covid-19. Hotellet er vasket ned, og de ansatte som kan være eksponert for smitte er satt i karantene. Hotellet er fortsatt åpent, men de bruker ansatte som ikke er utsatt for smitte og deler av hotellet som ikke var eksponert.

Smittesporingsteamet er på plass og jobber med kontaktsporing for å spore opp og stoppe eventuell videre smitte. Omfattende testing foregår ved Dombås helsehus 26.09.

Vedrørende stengning av Dovre barnehage

Dovre barnehage har fått beskjed om å stenge fram til 5. oktober. De ansatte og barna er satt i karantene. Dette gjøres ut fra føre var prinsippet inntil en har kontroll på situasjonen. Et barn i barnehagen testes.

Kommunelege Gurgen Nazaretian henstiller foreldre som eventuelt er bekymret for egne barn, eller har barn med nylig oppståtte luftveissymptomer, til å ta kontakt med koronatelefon på 952 15 070. Se hjemmesiden til Dovre kommune for oppdaterte åpningstider.  

Skolen fortsetter som før inntil ny informasjon kommer.

Stenging av Fredheim omsorgssenter

På grunn av den uavklarte situasjonen har kommunelegen besluttet å stenge Fredheim omsorgssenter for besøkende ut fra føre var prinsippet.

Kun besøk til syke pasienter kan etter avtale komme inn når gjeldende smittevernregler er fulgt. Dette for å ivareta pasienter som er i risikogruppen.

Døgnbemannet pårørende telefon 61 24 20 20.

Situasjonen generelt

Kommunelegen følger situasjonen tett i samarbeid med kriseledelsen og ber folk følge de generelle smitterådene fra Folkehelseinstituttet som er:

 • God håndhygiene
 • God hostehygiene
 • Holde avstand

Se for øvrig www.fhi.no

De nasjonale smitteverntiltakene legger begrensninger på årets 17. mai-feiring.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/rammer-for-gjennomforingen-av-17.-mai-feiringen-2020/id2701545/

Under følger rammer og bestemmelser som gjelder nasjonaldagen:

 • Barnetog slik vi kjenner dem, kan ikke gjennomføres.
 • Korps og kor tillates. Musikantene må marsjere med 2 meters avstand i lengderetningen (mellom rekkene), mens 1 meter er tilstrekkelig skulder til skulder innad i rekkene.
 • Flaggheising og kransenedleggelse kan gjennomføres, men kun med inntil 50 personer med minst en meters avstand.
 • Offentlige fellesarrangementer: Skoler, idrettsanlegg og andre fellesarealer kan benyttes til arrangementer med maksimalt 50 deltakere og innenfor avstandskravet på minimum 1 meter, (50+1-anbefaling). Ansatte og annet personell som står for den praktiske gjennomføringen på offentlig sted, som kjøkkenpersonell, servitører, teknisk personell etc, regnes ikke som en del av arrangementet og er ikke en del av de omtalte 50 deltakerne.
 • Private samlinger: For private arrangementer opprettholdes også anbefaling om kontaktreduksjon som sier minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand, og maksimalt 20 personer samlet i én gruppe (20+1-anbefaling)
 • Utendørs: Det anbefales primært utendørs arrangementer, både i privat og offentlig regi.
 • Matservering/salg av mat kan foregå under forutsetning av tilgang på god og nødvendig håndvask eller hånddesinfeksjon. For øvrig må de generelle reglene for matservering som fremgår av Covid-19 forskriften overholdes.

Også på 17. mai må vi overholde de enkle, men viktige smittevernreglene:

 • Vi må fortsatt ha god hånd- og hostehygienen.
 • Vi må holde minimum 1 meters avstand til hverandre.
 • Syke må holde seg hjemme.